Pravidla křížového mariáše
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 

PRAVIDLA KŘÍŽOVÉHO MARIÁŠE S PŘIHLÉDNUTÍM KE HŘE HONERŮ

 

A. Stupně her a sazebník:

Stupeň                                                                  Násobek základní sazby

1.      hra                                                                                     1x

2.         sedma, osma, devítka                                                        2x

3.         sto                                                                                             4x

4.         betl                                                                                         10x

5.         durch                                                                                      20x

červené platí dvojnásob

renonc – paušál 1                                                                         10x

renonc – paušál 2                                                                         50x

Tichá sedma má poloviční sazbu sedmy hlášené. Tiché sto zvyšuje hodnotu vyflekované hry 2x, toto neplatí při hlášených hrách sto a sto a sedm.

Maximální počet fleků na jakýkoliv nahlášený závazek je 4.

Maximální platba (limit) jednoho hráče za jednu hru (součet nahlášených závazků) činí 30,- Kč při hře 2 proti 2. Pokud je hráč sám (1 proti 3), nejvýše může platit nebo brát 3 x 30 = 90,- Kč.

 

B. Herní ustanovení:

 

1.      O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem.

2.      Karty se nemíchají, mohou se pouze snímat, a to nejméně dvě svrchu či zespodu. Nesmí se odpočítávat, slízávat či odlistovávat a to jak svrchu, tak zespodu.

3.      Karty snímá zadák. Po sehrávce skládá karty rozdávající. Řezání karet při skládání je považováno za renonc.

4.      Rozdává se ve směru hodinových ručiček každému hráči dvakrát po čtyřech kartách.

5.      V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí rozdávající hráč každému hráči u stolu paušál 1 za renonc a rozdá znovu.

6.      Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li hra dosud dle bodu B/8 komentována.

7.      Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém), až se kruh točení uzavře. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, který se postihuje pouze paušálem za renonc dle bodu C7, předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje.

8.      Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem.

9.      Sedmu, osmu a devítku lze hlásit pouze je-li v ruce a nesmí být vynesena dříve než v posledním, sedmém resp. šestém zdvihu.

10. Hráč, který dá první, případně třetí a další flek na betla či durcha, který je ložený (tzn. hráč pouští resp. uhrává všechny zdvihy), platí za všechny (kromě základní sazby), včetně otočení protihráče po svém posledním fleku. V případě zapojení třetího hráče do flekování platí všichni hráči, kteří se do flekování zapojili.

11. Pokud má hráč na ruce hru, která je ložená, musí ji po jejím okomentování ihned ukázat a nehraje ji. Pokud by tuto hru hrál, je sehrávka považována za míchání karet. Hráči je zaplacena hra, on sám však zaplatí všem protihráčům po paušál 1 za renonc (míchání karet).

12. Pokud volící hráč po okomentování hry nebo i v jejím průběhu prohlásí, že hra je již ložená (všechny následující zdvihy jdou za ním) a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet, nejedná se o renonc.

13. V případě že volící hráč zapomene volit, musí dodatečně volit buď červené sám (kartu, kterou má sám na ruce) nebo hrát betla  nebo durcha. Povolena je i volba z „lidu“ (tj. „poslepu“ z druhých čtyř karet).

14.  Volaný hráč, který má na ruce "čtyřku", je-li celá, má povinnost hlásit 100. V případě, že volící hráč zvolil sám sebe, povinnost hlásit 100 nemá.

15. Dá-li ještě před ohlášením hry 100 (100+7) protihráč flek na hru, tento flek se po povinném ohlášení hry 100 (100+7) ruší.

16. Při hře "BETL" se po vynešení do druhého zdvihu položí karty lícem na stůl a dále pokračuje otevřená hra, ale potichu, "bez komentářů". Zdlouhavé zkoumání se vyloučí shodným prohlášením protihráčů "PLATÍM". Pokud se tak nestane, pokračuje hledání maximálně 2 minuty. Není-li nalezeno řešení, vyhrává hru BETL aktér.

17. Hra  "DURCH"  lze  ohlásit  pouze jako  DURCH , nikoliv  "s někým, s kartou".

18. Na trháka NENÍ povinnost flekovat.

19. Flekovaná hra se bez “re” nehraje, a to bez ohledu na to, kolik bylo nahlášeno honerů. Naopak jakmile je flek na kteréhokoliv honera, hra se vždy hraje.

20. Flekovat se může pouze to, co se momentálně komentuje. Ohlášený aktérův závazek schválený všemi protihráči nemůže již být v dalších  kolech flekován.

21. Sedma, osma, devítka, sto  i  sto + sedm proti lze hlásit. I v tomto případě musí být sedma, osma resp. devítka na ruce.

22.  První kolo vyjadřování ke hře je schvalovací (barva dobrá či špatná), tzn. „dotaz“, zda chce někdo hrát  betla či durcha. Ve druhém kole lze poté flekovat. To neplatí u betla, kde opět musí proběhnout první kolo.

 

C. Ustanovení o renoncích:

 

Renoncem je:

1.      nepřiznání barvy

2.      nepřebití nižší karty

3.      nesprávné vynesení

4.      předhození karty

5.      řezání a míchání karet (týká se i manipulace s kartami před odložením na stůl, pokud nedojde k sehrávce)

6.      náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči

7.      nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

8.      porušení bodů B/9, B/11  a B/14  herních ustanovení

9.      každé druhé a další chybné rozdání

10. evidentní zamíchání karet po jejich odložení na stůl po ukončení hry

 

Renoncem není:

1.      prozrazení karet protihráči

2.      ohlásí-li hráč betla či durcha dříve, než položil kartu na stůl (před případným flekováním nutno hráče upozornit)

3.      neurážející mariášnický humor

 

Postih za renonc:

Renonc pod č.1 až 9:      paušál 1 (úhrada všem ostatním)

Renonc pod č.10:             paušál 2 (úhrada všem ostatním)

Paušály jsou mimo úhradu hry.

 

D. Další řešení renonců:

 

1.      Strana, která udělala uznaný renonc (vyjma C7), okamžikem uznání při všech sehrávkách prohrála, netrvá-li protistrana na dohrávce.

2.      Hráč, který se dopustil renoncu platí všem protihráčům. Paušál platí hráč, který se dopustil renoncu, všem ostatním (tzn. protihráčům i případnému spoluhráči)

3.      Renonce se dohrávají pouze na přání protistrany a v případě, že prohraje, platí výsledek dohrávky podle bodu D2, jako kdyby v předchozí hře nedošlo k žádnému renoncu (vyjma zaplacení paušálu).

4.      Hráč, který se dopustil renoncu, po kterém nenásleduje dohrávka, platí základní sazbu hry + paušál všem ostatním. V případě, že následuje dohrávka, platí hráč, který se dopustil renoncu, pouze paušál a výsledek dohrávky se platí až po jejím skončení podle bodu D2. Dojde-li v průběhu dohrávky k dalšímu renoncu téže strany, je povinna zaplatit paušál i za tento renonc a protistrana má i nadále nárok na dohrávku. Pokud další renonc udělá protistrana, ztrácí nárok na dohrávku, zaplatí paušál a nárok na dohrávku získává strana první, atd.

5. Reklamace renonce je možná jen do složení karet k rozdání.

6. V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.


 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.