Pravidla soutěžního licitovaného mariáše
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 

Pravidla soutěžního licitovaného mariáše

Článek I.                    Licitační žebříček a sazebník se základem 0,20 Kč

 Stupeň    Závazek (druh hry)                                  Druh hry či platby              Základní sazba

       1.     sedma                                                      hra                                                       0,20

       2.     sedma červená                                          sedma                                                  0,40

       3.     sto                                                           sto                                                       0,80

       4.     sto a sedma                                              betl                                                       3,00

       5.     sto červených                                            durch                                                    6,00

       6.     sto a sedma červených                              dvě sedmy                                            8,00

       7.     betl                                                           tichá sedma                                          0,20

       8.     durch                                                        omyl                                                     1,20

       9.     dvě sedmy                                                renonc – paušál 1                                  2,00

     10.     dvě sedmy a sto                                        renonc – paušál 2                                10,00

     11.     dvě sedmy, červená trumf                           limit                                                  100,00

     12.     dvě sedmy, červená trumf, a sto                  zvýšený limit                                      150,00

 Jsou-li jako trumfová barva zvoleny červené, je sazba za hru dvojnásobná.  U závazku sedma může kterákoliv ze stran dosáhnout výsledku tiché sto, které zvyšuje hodnotu vyflekované hry 2x. U závazku sto může kterákoliv ze stran dosáhnout výsledku tichá sedma, jejíž hodnota je poloviční oproti základní sazbě za sedmu. Tichá sedma je považována za neuhranou a podléhá zaplacení, jen pokud byla přebita v posledním zdvihu. U závazku sto a sedm nelze tichou sedmu uhrát, i pokud se tato nachází na straně obrany a je s její pomocí získán poslední zdvih.

Článek II.                  Herní ustanovení:

1.       Tato pravidla navazují na Obecná pravidla hry mariáš. V případě rozporu ustanovení platí ustanovení dané těmito pravidly.

2.       Hraje se pauzírovaný mariáš s prémiovými body (PB). Pauzírující se pro účely platby považuje za hráče obrany, aktér tedy podle výsledku sehrávky platí všem třem nebo bere od všech třech. V případě počtu účastníků turnaje nedělitelného čtyřmi beze zbytku je přípustné i hraní nepauzírovaného u nejvýše tří stolů.

3.       O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem. Zapisovatel je povinen hry bodované 50 a více PB zapsat stanoveným způsobem na stolový lístek a všichni dotyční hráči jsou povinni se na stolový lístek po zapsání výsledků čitelně podepsat (jinak hrozí postih pro všechny hráče u stolu dle §8 Disciplinárního řádu).

4.       Karty se nemíchají, pouze snímají, a to nejméně dvě  z vrchu či ze spodku. Nesmí se odpočítávat, slízávat či odlistovávat.

5.       Karty, které v právě ukončené hře nebyly odehrány, jsou hráči povinni srovnat na ruce do skupin dle barev a poté je odložit na stůl rubem vzhůru, případně je ukázat, jedná-li se o loženou hru.. Kontrolu může provést rozhodčí, hráč od jiného stolu nebo rozdávající v pauzírovaném, jestliže před shlédnutím karet oznámil záměr provést kontrolu a jednoznačně určil, jak dle odst.6 složí balíček. Ve všech ostatních případech se jedná o renonc „shlédnutí odložených karet hráčem, který k nim nemá právo z předchozí hry“.

6.       Po sehrávce skládá karty rozdávající tak, že v libovolném pořadí poskládá sady zdvihů získaných jednotlivými hráči, karty neodehrané jednotlivými hráči, talon a případné části nahlášených hlášek. Před zahájením skládání může rozdávající shlédnout jen ty řady karet, ke kterým měl z titulu předchozí hry právo, tj. vlastní neodehrané karty, vyložené neodehrané karty jiného hráče, vlastní zdvihy a části nahlášených hlášek. Po zahájení skládání karet již nemá právo shlédnout žádné karty.

7.       Karty snímá zadák a to vždy pouze jednou rukou a bez zvedání či přizvedávání celého balíčku. Nevyhovuje-li mu tvar balíčku, má právo rozdávajícího požádat o jeho úpravu. Zvedání či přizvedávání balíčku snímajícím může být libovolným hráčem u stolu oprávněně označeno jako renonc „shlédnutí cizích karet hrajícím hráčem“.

8.       Rozdává a hraje se ve směru hodinových ručiček. V případě, že se  pauzírující hráč vzdálí od stolu (osobní potřeba aj.), je vždy účastníkem hry do které rozdal nebo do které někdo rozdal za něj. Tento odchod je třeba nahlásit ještě před sejmutím karet do této hry.

9.       V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí chybně rozdavší hráč každému hráči u stolu paušál 1 za renonc a rozdá znovu.

10.   Odložený talon lze měnit či do něho znovu nahlédnout jen tehdy, nebyla-li hra dosud okomentována  prvním z hráčů obrany. Za okomentování se pro tento případ považuje i projev, že první hráč obrany již přemýšlí nad okomentováním ohlášeného závazku. Za takový projev lze považovat např. zopakování závazku či vyžádání času na rozmyšlenou. V průběhu hry má každý hráč právo zpětně zhlédnout pouze poslední ukončený zdvih.

11.   Odložený talon nepatří žádnému hráči a musí zůstat ležet odděleně. Karty, které aktér odložil do talonu, se pro účely udělení PB přičítají ke kartám, které mu zůstaly v ruce. Každý hráč musí své zdvihy ukládat u sebe, a to i při betlu i durchu, a vždy tak, aby se nenarušil správný sled karet vzniklý při jejich odehrání. Zdvihy získané jedním hráčem tvoří konzistentní sadu, se kterou nesmí být po skončení sehrávky nijak manipulováno. Za manipulaci je považováno jakékoliv narušení sledu karet v sadě nebo jeho otočení. Při důvodném podezření na renonc lze po sehrávce požádat o shlédnutí všech zdvihů i talonu. Při betlu a durchu však nelze do talonu nahlédnout ani po hře a jedná se o renonc.

12.   Při nesprávném počtu karet odložených hráčem do talonu je možno příslušnou hru flekovat, po eventuálním “Re” se hráč již upozorní. Kterýkoliv hráč obrany včetně pauzírujícího hráče má právo v průběhu komentování závazku upozornit na nesprávný počet karet v talonu, neboť ze strany aktéra by se mohlo jednat o pokus zaplatit pouze základní sazbu při neúměrně vysoce vylicitované hře, V takovém případě aktér zaplatí renonc, počet karet v talonu upraví a komentování hry pokračuje tam, kde bylo přerušeno. Dojde-li k zjištění nesprávného počtu karet v talonu při sehrávce, nebo po ní, platí aktér základní sazbu navýšenou dle výsledku flekování.

13.   Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li dosud okomentována  prvním z hráčů obrany. Pro posouzení, kdy je hra považována za okomentovanou, platí přiměřeně ustanovení odst.10..

14.   Při komentování závazku je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém) . Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, přičemž předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a komentování dále pokračuje.

15.   Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem. Pokud není jasné, co přesně odpověď znamená, na požádání je flekující hráč povinen vyjádřit se slovy „flek“ a nebo „dobře“ ke všem částem ohlášeného závazku, které lze v danou chvíli ještě komentovat.

16.   Ohlášený závazek vyšší než Sedma nemusí odpovídat kartám aktéra. Každý hráč může flekovat a točit se na jakoukoliv kartu dle svého nejlepšího uvážení.

17.   Hráč, který vylicituje obyčejnou sedmu a nechce hrát žádnou hru, může karty složit bez sehrávky – jedná se o tzv. omyl a aktér automaticky platí flekovanou hru a flekovanou sedmu. Hru „Sedma“ nelze hrát bez sedmy trumfové v ruce.  Hráč, který vylicituje červenou sedmu a nemá ji v ruce, musí hrát jakoukoliv vyšší hru. Hlášená sedma se nesmí odhodit do talonu, toto platí i pro sedmu pomocnou při hře 2x7 se stem.

18.   Padne-li jeden či více fleků na loženou hru, platí hráči, kteří se do flekování nezapojili, pouze sazbu za neflekovanou hru. Částku chybějící do součtu výsledných plateb aktérovi jsou povinni rovným dílem uhradit hráči, kteří se do flekování zapojili V případě zapojení obou hráčů obrany do flekování se hranice limitu platby posouvá na hodnotu zvýšeného limitu.

19.   Ložená hra u závazků Hra a Sto je tehdy, pokud hráč závazek uhrává a při jakékoliv rozloze karet u obrany a jakékoliv její sehrávce nemůže prohrát a zároveň nemusí ztratit žádné z 90 možných bodů . Ložená hra u závazku Sedma je tehdy, pokud hráč nepouští žádný zdvih. Ložená hra u závazku Dvě sedmy je tehdy, pokud aktér nemůže prohrát při jakékoliv rozloze karet u obrany a jakékoliv její sehrávce. Ložený hra u závazku Betl je tehdy, pokud aktér nemůže vzít žádný zdvih, a u závazku Durch pokud nemůže žádný zdvih ztratit.

20.   Pokud má hráč na ruce hru, která je ložená, musí ji po jejím okomentování ihned ukázat a nehraje ji. Pokud by tuto hru hrál, je sehrávka považována za míchání karet. Toto ustanovení se týká i hry, která se stala loženou v průběhu sehrávky. V případě dohrávky ložené hry je hráči v každém případě hra zaplacena, on sám však zaplatí všem protihráčům za renonc „řezání a míchání karet“. Má-li hráč pochybnosti o tom, zda se hra již nestala loženou, musí svoje pochybnosti oznámit a poté získává právo na odehrání jednoho zdvihu. Poté jsou již další pochybnosti vyloučeny a pokračování v sehrávce je v každém případě renonc.

21.   Pokud aktér po okomentování hry nebo i v jejím průběhu prohlásí, že hra je již ložená a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet.  Nejedná se však o renonc. V případě hráče obrany se však jedná o renonc „náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči“ se všemi příslušejícími důsledky.

22.   Jestliže hráč po ukázání ložené hry ještě změní sled odkládaných karet, musí je před odložením opět ukázat. Odmítnutí opětovného ukázání je klasifikováno jako renonc „nesrovnání odkládaných karet do skupin dle barev“.

23.   Sedma ani sto proti nelze hlásit.

24.   Během hry je všem hráčům včetně pauzírujícího zakázáno nahlížet do karet ostatních hráčů u stolu. Zároveň je hráčům účastnících se sehrávky zakázáno ukazovat úmyslně karty jinému hráči včetně pauzírujícího. Za nerespektování tohoto ustanovení může být provinilý hráč postižen též dle §1 Disciplinárního řádu (nerespektování Pravidel a Soutěžního řádu).

25.   Každý hráč se v průběhu hracího kola smí v součtu časů vzdálit od stolu na nejvýše 10% hracího času. Při překročení tohoto limitu má libovolný hráč od stolu právo požadovat postih dle §1 Disciplinárního řádu (nerespektování Pravidel a Soutěžního řádu)

Článek III.                Zvláštní ustanovení o závazku Dvě sedmy

1)       Má-li hráč obrany čtyři a více pomocných pohromadě u závazku Dvě sedmy, má právo flekovat a bezprostředně po ukončení flekování je povinen příslušné karty ukázat. V případě neukázání a zahájení sehrávky se jedná o renonc “řezání a míchání karet“, hru však za všech okolností platí aktér.

2)       Má-li hráč obrany čtyři a více pomocných pohromadě u závazku Dvě sedmy a Sto, má právo flekovat a karty neukazuje, neboť vždy následuje sehrávka. Ukázání karet je renonc „náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči“ se všemi příslušejícími důsledky, ale pouze ve vztahu k závazku Sto. Závazek Dvě sedmy platí za všech okolností aktér, a to i pokud dojde k jinému renoncu obrany nebo pokud k žádnému renoncu nedojde a aktér závazek uhraje díky shození pomocných obranou.

3)       Ustanovení bodu 2 platí přiměřeně i pro případy, kdy aktér nevlastní právě obě sedmy. Ukázání trumfové nebo pomocné sedmy (nebo obou) hráčem obrany je renonc při závazku Sto.

Článek IV.                Ustanovení o renoncích

Renoncem ve hře – paušál 1 je:

1.       nepřiznání barvy

2.       nepřebití nižší karty

3.       nesprávné vynesení

4.       předhození karty

5.       náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči (i od pauzírujícího hráče)

6.       nesprávný počet karet v talonu zjištěný po zahájení sehrávky

7.       změna či nahlížení do talonu aktérem po okomentování hry

8.       předčasné odehrání hlášené sedmy

9.       shlédnutí cizích karet pauzírujícím hráčem

10.   shlédnutí karet skládajícím hráčem, nemá-.li k nim právo z předchozí hry

 

Technickým renoncem – paušál 1 je:

11.   řezání a míchání karet

12.   nesprávný počet karet v talonu zjištěný před zahájením sehrávky

13.   nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

14.   neukázání některé ze sedem či čtyř a více pomocných v jedné ruce při závazku Dvě sedmy

15.   každé druhé a další chybné rozdání

16.   shlédnutí cizích karet pauzírujícím hráčem a ukázání karet pauzírujícímu hráči

17.   shlédnutí odložených karet hráčem, který k nim nemá právo z předchozí hry

18.   nesrovnání odkládaných karet do skupin dle barev

 

Renoncem ve hře – paušál 2 je:

19.   odložení esa nebo desítky do talonu s výjimkou závazků Betl a Durch

20.   odložení hlášené sedmy do talonu

21.   shlédnutí cizích karet včetně talonu hrajícím hráčem

 

Renoncem není:

1.       prozrazení karet protihráči

2.       flek nad rámec posledního platného fleku (čtvrtého)

3.       neurážející mariášnický humor

 

Důsledky renonců:

1.       Hráč, který se dopustil technického renoncu, hradí všem ostatním hráčům pouze příslušný paušál za renonc.

2.       Strana, která se dopustila renoncu ve hře, prohrála bez ohledu na dosavadní průběh sehrávky a karty zbývající na rukou hráčů (s výjimkou zvláštních ustanovení čl.III o závazku Dvě sedmy). Hra se dále nedohrává a druhé straně náleží sazba za hru dle výsledku flekování, Sehrávka uskutečněná po renoncu je neplatná. U závazků Hra a Sto se tato sazba stanoví dle počtu kontumačně uhraných bodů, nejméně však jako základní sazba. Kontumačně uhrané body jsou definovány jako součet všech bodů uhraných druhou stranou do okamžiku renoncu, všech bodů zbývajících ve hře a všech hlášek druhé strany. Mezi body zbývající ve hře se nepočítají body v trumfové barvě, které by renoncující strana jinak za všech okolností  získala – tj. neodehrané trumfové eso, případně neodehraná trumfová desítka, je-li na stejné straně, jako trumfové eso nebo pokud již trumfové eso bylo odehráno.

3.       Hráč, který se dopustil renoncu ve hře, platí sazbu za hru dle odst.2 za všechny ostatní hráče obrany aktérovi (jako hráč obrany), resp. všem hráčům obrany (jako aktér). Vedle toho hradí všem ostatním hráčům příslušný paušál za renonc.

4.       Sejde-li se dva a více renonců ve hře v jedné sehrávce, přihlíží se pouze k prvnímu z nich, a to i pokud je zjištěn později, než renonc(e) následující.

5.       V případě renoncu při hře, za kterou náležejí PB, mohou být tyto uděleny jen té straně, která se renoncu nedopustila. Na přidělení PB aktérovi však není nárok, jestliže v okamžiku renoncu již hra nebyla při dodržení obvyklých obranných postupů vyhratelná.

6.       Dojde-li k renoncu při hře ohodnocené 50 a více PB, rozhoduje vždy o udělení PB rozhodčí. Při posuzování nároku na PB rozhodčí za obranu aplikuje obvyklé obranné postupy. Každá taková hra musí být na stolovém lístku označena.

7.       Obvyklými obrannými postupy se má na mysli takové počínání obrany, které obecně není ve prospěch aktéra (např. vynášení pomocných u závazku Dvě sedmy). V případně nejednoznačného názoru na vhodný obranný postup musí být uplatněn ten, který je výhodnější pro aktéra.

Článek V.                  Různé k renoncům

1.       I pauzírující hráč má právo upozornit během sehrávky na renonc.

2.       Reklamace renoncu je možná jen do zahájení skládání karet k rozdání.

3.       V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.
 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.