Pravidla křížového mariáše
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 
 

 

Pravidla licitované čtyřky pro Vánoční turnaj Sloapslamu

HONEROVÝ LICITOVANÝ KORUNOVÝ MARIÁŠ

(stručný přehled pravidel)

Povinnosti pro ohlašování her a flekování: ŽÁDNÉ (ani 100 „s“, ani flek na trháka)

Hra se nehraje a protistrana rovnou platí danou sazbu + případný paušál 2 Kč/bod::

pouze flek na hru bez „re“

honery bez fleku

Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat pořadí podle směru pohybu hodinových ručiček. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc.

Hodnota ohlášené 8, 9 (i schválené) - základ (2 / 4 Kč)

- zvýšený základ (4 / 6 Kč) na 3 a méně trumfů

Ohlášené honery je nutné hrát v daném pořadí (např. ohlášenou osmu nelze zahrát na předposlední zdvih, jestliže má aktér na ruce devítku, kterou rovněž nahlásil, ale nemohl jí zahrát v šestém zdvihu z důvodu přiznání barvy nebo přebíjení vyšším trumfem).

Při hře betl se po výnosu do 2.štychu pokládají rovnou všechny karty na stůl a hra se nedohrává. Další průběh hry se pouze okomentuje.

Při hře betl a durch flekuje každý z hráčů obrany sám za sebe. Tedy každý se postupně samostatně vyjádří k flekování. Případné „re“ aktéra (resp. „“boty“) platí pro všechny flekující zároveň, nelze dát „re“ pouze některému z flekujících.

Řešení renonců – dohodou, případně na vyžádání protistrany ve výši hry, a to tak, jak by proběhla při předpokládané sehrávce. Za spoluhráče platí autor renoncu. V případě prohry protistrana neplatí nic, výši hry uhradí spoluhráči autor renoncu.

Pro přidělení prémiových bodů platí počet trumfů :

hlášená a vyhraná sedma počet trumfů na ruce hráče, který sedmu hlásil

(trumfy spoluhráčů se nesčítají)

schválená sedma (8,9) počet trumfů na ruce hráče, který honer ohlásil

100 součet trumfů aktéra a spoluhráče

2 x 7 počet trumfů/pomocných, které měl na ruce hráč,

který hru ohlásil

Určení počtu bodů s výnosem - bez výnosu :

hlášená a vyhraná sedma bez výnosu, i když vynáší spoluhráč.

100 bez výnosu, i když vynáší spoluhráč

2 x 7 s výnosem, i když vynáší spoluhráč aktéra hry

Platba za schválenou sedmu: s výnosem / bez výnosu

základ (2 / 4 Kč) + paušál 2,-Kč za bod : na 3 trumfy 1 2 body (Č x 2)

na 2 trumfy 2 3 body (Č x 2)

na 1 trumf 3 4 body (Č x 2)

Limit platby za hru 200 Kč (jednomu nebo všem hráčům v případě, že hraje aktér sám).

Body (vyjma paušálu) se neproplácejí.

Konečný výsledek hráče SB (=součtové body) tvoří součet finančního výsledku (Kč) a bodů PB (= dvojnásobek prémiových bodů). Za pořadí podle SB jsou přiděleny BUS (4,2,1,0 bodů).

 

 

PRAVIDLA BODOVANÉHO KŘÍŽOVÉHO MARIÁŠE

Článek I.            Stupně her a sazby v Kč (dvacetihaléřový mariáš):

 

Stupeň

 

Sazba

1.

hra

0,20

2.

sedma

0,40

3.

hra červená

0,40

4.

sedma červená

0,80

5.

sto

0,80

6.

sto a sedma

1,20

7.

sto červených

1,60

8.

sto a sedma červených

2,40

9.

betl

3,00

10.

durch

6,00

 

hra a sedma obyčejná (schválená)

0,60

 

hra a sedma červená (schválená)

1,20

Tichá sedma má poloviční sazbu sedmy hlášené.   Tiché sto zvyšuje hodnotu vyflekované hry 2x

Článek II.         Herní ustanovení (hraje se placený mariáš ve čtyřech):

1.     O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem. Zapisovatel je povinen hry bodované 50 a více body zapsat na stolový lístek a je povinen se na stolový lístek čitelně podepsat (jinak postih pro všechny hráče u stolu dle §9 DŘ).

2.     Karty se nemíchají, mohou se pouze snímat, a to nejméně dvě svrchu či zespodu. Nesmí se odpočítávat, slízávat či odlistovávat a to jak svrchu, tak zespodu.

3.     Karty snímá zadák. Po sehrávce skládá karty rozdávající. Řezání karet při skládání je považováno za renonc.

4.     Rozdává se klasicky, tj. každému hráči dvakrát po čtyřech kartách (ve směru chodu hodinových ručiček).

5.     V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí rozdávající hráč každému hráči u stolu částku 2,- Kč a rozdá znovu.

6.     Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li hra dosud dle bodu B/8 komentována.

7.     Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém), až se kruh točení uzavře. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, který se postihuje pouze paušálem 2,-Kč dle bodu C7, předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje.

8.     Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem.

9.     Sedma lze hlásit pouze je-li v ruce, musí zůstat jako poslední trumf a nesmí být vynesena dříve než v posledním zdvihu.

10.Hráč, který dá první, případně třetí a další flek na hru, za kterou jsou minusové body, platí za všechny (kromě částky za aktérem ohlášenou neflekovanou hru – tuto částku za sebe platí spoluhráč (spoluhráči), včetně otočení protihráče po svém posledním fleku, a v tomto rozsahu dostane rovněž minusové body. V případě zapojení třetího hráče do flekování platí všichni hráči, kteří se do flekování zapojili. V případě, že volící hráč hraje sám a hru, za kterou jsou minusové body mu flekují dva protihráči, platí mu tito dva sazbu rovným dílem, včetně podílu třetího hráče. V těchto případech dostává minusové body pouze hráč, který dal první (popř. i třetí a další fleky) v rozsahu do fleku, kterým se do flekování zapojil třetí hráč. Ustanovení tohoto bodu neplatí, pokud je hráč nucen dát flek  na hru  z povinnosti na trháka.

11.Ložená hra při hře a stovce je tehdy, pokud hráč nemusí či nemůže pustit žádnou desítku, nebo pustí-li desítku úmyslně (za loženou se nepovažuje hra, kdy hráč uhraje všechny desítky, včetně posledního zdvihu, díky příznivé sloze či chybné sehrávce protihráčů a pokud existuje proti volícímu hráči teoretická sloha 100 mariášů). U her sedma  je loženou hrou ta, kdy hráč nepouští žádný zdvih (za loženou se nepovažuje hra, kdy hráč uhraje všechny zdvihy, včetně posledního, díky příznivé sloze, chybnému výnosu či sehrávce protihráčů). U hry betl je ložená hra, kdy hráč pouští všechny zdvihy, u hry durch naopak hráč všechny zdvihy uhrává.

12.Pokud má hráč na ruce hru, která je ložená, musí ji po jejím okomentování ihned ukázat a nehraje ji. Pokud by tuto hru hrál, je sehrávka považována za míchání karet. Hráči je zaplacena hra, on sám však zaplatí protihráčům po 2,-Kč za renonc (míchání karet). Může se jednat o pokus o podvodné získání prémiových bodů při ložené hře.

13.Pokud volící hráč po okomentování hry nebo i v jejím průběhu prohlásí, že hra je již ložená (všechny následující zdvihy jdou za ním) a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet,  nejedná se o renonc.

14.V případě že volící hráč zapomene volit, musí dodatečně volit buď červené sám (kartu, kterou má sám na ruce)  nebo hrát betla nebo durcha. Povolena je i volba z „lidu“ (tj. „poslepu“ z druhých čtyř karet).

15.Volaná "čtyřka", je-li celá, má povinnost hlásit 100, stejně tak má-li celou "čtyřku" v ruce volící hráč i když volí cokoli jiného, je povinen hlásit 100  i  v  případě, že zvolil sám sebe.

16.Ustanovení bodu 15. neplatí v případě, dá-li ještě před ohlášením hry 100 (100+7) protihráč flek na hru.

17.Při hře "BETL" se po vynešení do druhého zdvihu položí karty lícem na stůl a dále pokračuje otevřená hra, ale potichu, "bez komentářů". Zdlouhavé zkoumání se vyloučí shodným prohlášením protihráčů "PLATÍM". Pokud se tak nestane, pokračuje hledání maximálně 2 minuty. Není-li nalezeno řešení, vyhrává hru BETL aktér.

18.Hra  "DURCH"  lze  ohlásit  pouze jako  DURCH  nebo  "CHYTRÝ", nikoliv  "s někým, s kartou", aktér musí uhrát minimálně prvních 7 zdvihů, jinak prohrává.

19.Na trháka je povinnost flekovat.

20.Flekovaná hra se bez “re”  nehraje.

21.Flekovat se může pouze to, co se momentálně komentuje. Ohlášený aktérův závazek schválený všemi protihráči nemůže již být v dalších  kolech flekován.

22.Sedma, sto  i  sto + sedm proti lze hlásit.

Bodování křížového mariáše:

Pro  přidělení prémiových bodů za hlášenou a vyhranou sedmu platí počet trumfů, které měl na ruce hráč, který sedmu hlásil, trumfy u spolu hrajících hráčů se nesčítají. U vyšších bodovaných hlášených her (stovek) se u spolu hrajících hráčů se trumfy sčítají.

Body za vyhrané hlášené bodované hry přísluší každému aktérovi v plné výši. Body za flekované hry přísluší pouze flekujícímu hráči.

Článek III.        Ustanovení o renoncích:

Renoncem je:

1.     nepřiznání barvy

2.     nepřebití nižší karty

3.     nesprávné vynesení

4.     předhození karty

5.     řezání a míchání karet (týká se i manipulace s kartami před odložením na stůl, pokud nedojde k sehrávce)

6.     náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči (i od pauzírujícího hráče)

7.     nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

8.     porušení bodů B/9, B/12  a B/15  herních ustanovení

Renoncem není:

1.     prozrazení karet protihráči

2.     ohlásí-li hráč betla či durcha dříve, než položil kartu na stůl (před případným flekováním nutno hráče upozornit)

3.     flek nad rámec bodovací tabulky; jako poslední platí vždy ten, který je ještě v tabulce uveden

4.     neurážející mariášnický humor

Postih za renonc:

Renonc pod č.1 až 8:       paušál 2,-Kč (úhrada všem ostatním) Paušály jsou mimo úhradu hry.

Článek IV.       Další řešení renonců:

1.     Strana, která udělala uznaný renonc (vyjma C7), okamžikem uznání při všech sehrávkách prohrála, netrvá-li protistrana na dohrávce.

2.     Hráč, který se dopustil renoncu platí všem protihráčům. Paušál platí hráč, který se dopustil renoncu, všem ostatním (tzn. Protihráčům i případnému spoluhráči

3.     Renonce se dohrávají pouze na přání protistrany a v případě, že prohraje, platí výsledek dohrávky, jako kdyby v předchozí hře nedošlo k žádnému renoncu (vyjma zaplacení paušálu).

4.     Hráč, který se dopustil renoncu, po kterém nenásleduje dohrávka, platí základní sazbu hry + paušál všem ostatním. V případě, že následuje dohrávka, platí hráč, který se dopustil renoncu, pouze paušál a výsledek dohrávky se platí až po jejím skončení podle bodu D2. Dojde-li v průběhu dohrávky k dalšímu renoncu téže strany, je povinna zaplatit paušál i za tento renonc a protistrana má i nadále nárok na dohrávku. Pokud další renonc udělá protistrana, ztrácí nárok na dohrávku, zaplatí paušál a nárok na dohrávku získává strana první, atd.

5.     V případě dohrávky jsou přiznány body pouze straně, která ji vyhrála, avšak hráč, který se dopustil renoncu, nemá nárok na body v žádném případě. Poškozený spoluhráč hráče, který se dopustil renoncu, má nárok na body, včetně prémií, jestliže protihráč nechce hru dohrávat.

6.     Dojde-li při hře bodované více jak 50 PB k renoncu dostane aktér prémiové body pouze pokud rozhodčí rozhodne, že byla hra teoreticky vyhratelná. Každá taková hra musí být na stolovém lístku označena.

Různé k renoncům:

1.     Reklamace renonce je možná jen do složení karet k rozdání.

2.     V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.

Článek V.         Vyhodnocení výsledků

Výsledek hráče (soutěžní body) tvoří součet prémiových bodů a finančního výsledku (ziskových bodů), který se nejprve zaokrouhlí na celé koruny dohodou hráčů u stolu po skončení hry.

 

   

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.