Ústava SloapSlamu
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


Ústava SloapSlamu

VOLNÉHO SPOLEČENSTVÍ HRÁČŮ MARIÁŠE, ZEJMÉNA PAK LICITOVANÉHO

Preambule

My, hráči mariáše v Čechách, na Moravě, a ve Slezsku sdružení ve svazku zvaném SloapSlam, věrni všem mariášovým tradicím, odhodláni chránit a rozvíjet SloapSlam, jako společenství rovnoprávných, svobodných hráčů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, odhodláni řídit se všemi pravidly a ustanoveními, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců (kapitánů) přijímáme tuto Ústavu Sloapslamu.

 

Výčet použitých zkratek

Obecné:

ČSM   Český svaz mariáše

SS        SloapSlam

RK       Rada kapitánů SS

ZČ       základní část

PB       Prémiový bod

Žebříčky:

SAŽ     SloapSlamový aktuální žebříček

PRS     Pořadí v ročníku (Poháru jednotlivců) SS (žebříček)

Soutěže:

PJ       Pohár jednotlivců SS

TP        Tým poháru aneb pohár konstruktérů

GS      GrandSloap (finálový turnaj PJ)

LD       Liga družstev SS

NL       Nejlepší ligař

VT       Vánoční turnaj

MA     MASTERS (turnaj nejlepších 9 hráčů dle SAŽ)

 

 Hlava první 

Základní ustanovení 

Článek 1 

 SloapSlam je společenství osob, kteří našli zálibu v mariáši, zejména pak v mariáši licitovaném.

Společenství pořádá jednak akce pro své členy, ale také akce otevřené pro přátele členů společenství, nebo i další.

 

Článek 2 

 Hlavním mottem SS je korektní chování a přátelství mezi účastníky akcí SS.

 

Článek 3  

Všechna rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.

  

Článek 4  

Základní pravidla SS jsou definována touto Ústavou a jejími přílohami.

 

Článek 5  

Ústava včetně všech svých příloh může být doplňována či měněna pouze na základě svobodného hlasování zvolených zástupců (kapitánů). 

 

Článek 6  

Hráči mohou být sdruženi do družstev (týmů).

 
Článek 7 

Stálé akce SS

 Stálými akcemi SS jsou:

Pohár jednotlivců

Liga družstev

Vánoční turnaj

MASTERS

 
Hlava druhá 

Orgány SloapSlamu 

 

Článek 8 

Rada kapitánů

 RK je nejvyšší orgán SS.

Je usnášeníschopná pokud jsou přítomni pověření zástupci alespoň 2/3 týmů.

 

Článek 9 

Pravomoci Rady kapitánů

 

RK rozhoduje o všech změnách SS, zejména však o změnách Ústavy SS, jejích příloh, o organizaci oficiálních akcí SS, o sankcích a volí ředitele.

 

Článek 10 

Zasedání Rady kapitánů

 

Zasedání RK je uzavřené. Členové RK jsou: ředitel, kapitánové stálých týmů SS a webmaster (jako poradní hlas), při souhlasu všech členů RK se mohou jako pozorovatelé (bez hlasu) zúčastnit i další osoby

  

Článek 11 

Hlasování RK 

Při hlasování v RK mají všichni kapitáni družstev (nebo jimi delegovaní zástupci) jeden hlas, ředitelův je v případě rovnosti rozhodující.

  

Článek 12 

Systém hlasování

 Pro schválení změny v hlavní části Ústavy je třeba 2/3 hlasů.

Pro schválení změny v přílohách Ústavy je třeba nadpoloviční většiny hlasů.

Pro schválení změny se zpětnou platností je třeba 100% hlasů.

 

Článek 13 

Delegace zástupce

 Kapitán může delegovat na zasedání RK svého zástupce, který přebírá všechny jeho pravomoci. Rovněž ředitel SS má právo delegovat na zasedání RK svého zástupce.

Zastupování člena RK může vykonávat jakýkoliv hráč SloapSlamu. V případě delegace kapitána jiného týmu má tento pouze jeden hlas.

Delegace takovéhoto zástupce musí být dopředu oznámena řediteli SS.

 

Článek 14 

RK se schází zpravidla 1x ročně, v případě potřeby jí svolává ředitel SS.

 

Článek 15 

Ředitel SS:

a)   Je garantem hladkého průběhu všech organizovaných akcí v souladu s pravidly a Ústavou Sloapslamu. Je vrcholným představitelem SS a z tohoto titulu vyhlašuje vítěze v jednotlivých soutěžních kategoriích.

 

b)   Zajišťuje koordinaci činnosti kapitánů a správce webu, přijímá jejich návrhy a organizuje nalezení řešení na principech klasické demokracie. Při rovnosti hlasů platí jeho rozhodnutí. Nejméně jednou za rok svolává Radu kapitánů.

 

c)   Má možnost delegovat funkci pokladníka a webmastera SS.

 

d)   Zodpovídá za sloapslamové účetnictví.

 

e)   Dohlíží na včasné informování o konání zápasů LD a turnajů PJ; v případě potřeby urguje u pořadatele oznámení a posléze uděluje příslušné pokuty

 f)            Funguje jako arbitr, řeší případné spory mezi kapitány nebo rozhoduje dotazy, které nejsou explicitně popsány v pravidlech, Ústavě SS nebo Herním řádu
 

Článek 16 

Volba ředitele

Ředitel je volen RK jednou ročně (v údobí mezi finále ligy a Vánočním turnajem) není-li RK stanoveno jinak. Funkce by měla rotovat mezi kapitány jednotlivých družstev. Volební období ředitele SS běží od RK, kdy byl zvolen, do RK, kdy je zvolen nový ředitel SS.

 

Článek 17 

Pokladník SS

Pokladník je odpovědný za pokladnu SS, tj. veškeré příjmy a výdaje SS. Vede o tomto účetní knihu, kterou je povinen na vyžádání RK předložit ke kontrole. Peníze vydává jen na pokyn ředitele SS, nebo RK.

Tato funkce je v kompetenci ředitele SS, který má možnost ji delegovat na jiného člena SS.

 

Článek 18 

Webmaster SS

Webmaster SS je zodpovědný za chod internetových stránek SS a jejich aktuální stav. Webmaster spravuje archiv všech originálních zápisů z oficiálních akcí SS.

 Tato funkce je v kompetenci ředitele SS, který má možnost ji delegovat na jiného člena SS


 

Hlava třetí 

Družstva SloapSlamu

  

Článek 19 

Složení družstev

 Družstva SS se skládají nejméně ze 3 stálých členů, kteří mezi sebou určují kapitána.

 

Článek 20 

Družstev SS je 6, soutěží spolu v Lize družstev (LD) a Týmu poháru (TP). Týmu poháru se může účastnit i družstvo, které nesoutěží v Lize družstev.

Případné změny počtu družstev schvaluje RK.

 

Článek 21 

Družstva SS jsou (abecedně seřazena):

Bába Dědkojc (BAB),

Winston (WIN),

K2 (K2),

Kudy’d’udy (KUD),

Pražské Lamy (PRL)

 Talon (TAL).

 

Článek 22 

Dresy

Hráči jednotlivých družstev nastupují k akcím SS v jednotných dresech. Za dres se považuje tričko, vesta, či jiný oděv, který pokrývá tělo od pasu nahoru alespoň z 50%. Na dresech jsou připnuta nebo přišita veškerá ocenění (placky, nášivky), které dotyčný v mariášové historii SS vydobyl.

 

Článek 23 

Nošení dresů

 Nošení dresů (včetně všech v minulosti získaných ocenění), by mělo být věcí osobní hrdosti. Při vyhlašovacích ceremoniálech může být hráči odmítnuto (s odkladným účinkem) předání ceny, není-li oblečen v dresu.

 

Článek 24 

Týmová příslušnost

Členství v družstvu začíná zaplacením startovného pro příslušný ročník soutěže (Liga družstev či Tým poháru).

Členství v družstvu končí nezaplacením startovného pro další ročník soutěže anebo vystoupením z družstva.

Členství je nutné registrovat nejpozději před zahájením utkání.

Změna týmové příslušnosti je možná kdykoliv za předpokladu dodržení pravidla o zákazu startu za více než jedno družstvo v průběhu jednoho soutěžního ročníku.

Soupiska je společná pro Ligu družstev i Tým poháru.

Družstvo hrající Tým poháru není povinno hrát i Ligu družstev.

Webmaster SS udržuje na webu aktuální soupisky družstev včetně jejich historie. Kapitán družstva hlásí změny webmasterovi prostřednictvím ředitele SS.


 

Hlava čtvrtá 

Turnaje SloapSlamu

  

Článek 25 

Pohár jednotlivců SS

 Pohár jednotlivců se skládá ze 4 turnajů základních a jednoho turnaje finálového.

 

Článek 26 

Základní turnaje

Základními turnaji SS jsou:

MYŠTICE, pořadatel kapitán BAB (licitovaný),

GÓL, pořadatel kapitán WIN (licitovaný),

SKIFLEKY, pořadatel kapitán PRL (licitovaný),

TUTY, pořadatel kapitán TAL (licitovaný).

Finálový turnaj: GRANDSLOAP, pořadatel kapitán KUD (licitovaný).

 

Článek 27 

Doplňkové turnaje

Mimo základní turnaje se hrají následující doplňkové turnaje:

VÁNOCE (VT), pořadatel kapitán K2 (křížový mariáš)

MASTERS, pořadatel vedoucí hráč SAŽ (licitovaný).

 

Článek 28 

Režim turnajů

Turnaje Poháru jednotlivců s výjimkou turnaje MASTERS jsou přístupné pro všechny, kteří se přizpůsobí pravidlům SS. Turnaje GRANDSLOAP se může zúčastnit pouze hráč, který se v daném ročníku PJ zúčastnil alespoň jednoho základního nebo doplňkového turnaje.

Turnaje Masters se zúčastňuje prvních 9 hráčů podle hodnocení SAŽ k 1. lednu.
 

Článek 29 

Startovné

 Uhrazení startovného před zahájením turnaje do pokladny SS je podmínkou účasti hráče v turnaji. Startovné vybírá pořadatel turnaje. Vybrané peníze jsou bez výjimky určeny na ceny pro vítěze a organizační výdaje.

 

Článek 30 

Rozdělení financí

 50 % vybrané částky peněz ze startovného jde do pokladny SS, druhých 50 % částky jde na finanční ceny pro první 3 hráče turnaje (rozděleny v poměru 50:30:20)

Po předání cen prvním třem hráčům turnaje předá pořadatel zbývající peníze do pokladny SS.

 

Článek 31 

Pořadatelství

Pořadatelé jednotlivých turnajů jsou povinni:

a)    oznámit předběžný termín konání daného turnaje veškeré SS veřejnosti (především pak RK) nejpozději na VT na celý následující rok, dojde-li k promeškání, bude ředitelem SS stanoven termín náhradní

 

b)    do 30 dnů před turnajem pak formou pozvánky na turnaj oznámit veškeré SS veřejnosti (především pak RK) místo konání

 

c)    zajistit pro turnaj dostatek zápisových lístků a formuláře pro zápis výsledků turnaje

 

d)    zajistit dostatečné množství hracích karet a psacích potřeb

 

e)    zajistit aktuální výtisk žebříčků PRS a SAŽ

 

f)       zajistit platný herní řád a pravidla mariáše

 

g)    zajistit rozpis rozlosování dle tabulky na webu

 

h)    vést zápis o turnaji

 

i)        do 3 dnů předat výsledky turnaje alespoň elektronicky webmasterovi

 

j)        originál zápisu o turnaji předat k archivací webmasterovi SS.

 

 

Článek 32 

Sankce za nedodržení pořadatelských povinností

 O případných sankcích za nedodržení pořadatelských povinností rozhoduje RK.

 

Článek 33 

Přihlašování na turnaje

Pořadatel turnaje je oprávněn požadovat od hráčů závazné přihlášky pro svůj turnaj a to především prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Pořadatel je povinen akceptovat i přihlášení jinou cestou (např. e-mail nebo SMS).

 

Článek 34 

Náklady na turnaj

 Pořadatel nemá nárok na finanční podporu spojenou s organizací turnaje z kasy SS.


 

Hlava pátá 

Liga družstev SloapSlamu

  

Článek 35 

Účast v Lize družstev

 Ligy družstev SS (LD) se zúčastňují pouze družstva, jejichž přihláška byla akceptována RK.

  

Článek 36 

Pravidla Ligy družstev

 V Lize družstev SS se hraje licitovaný mariáš podle pravidel, která jsou přílohou této Ústavy.

 

Článek 37 

Struktura Ligy družstev

Ligu  družstev tvoří základní a finálová část. Rozpis obou částí je přílohou této Ústavy.

 

Článek 38 

Průběh ligového utkání

Jednoho ligového utkání se zúčastní tři tříčlenná družstva - tedy minimálně 9 hráčů (plus případní náhradníci pro střídání).

Hráči sehrají u třech stolů tři třetiny po 75 minutách (dohrává se již kopnuté rozdání). Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka, pokud se zástupci minimálně 2 týmů nedohodnou na jejím zkrácení. Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný.

 Na soupisce každého družstva smí být libovolný počet hráčů.

Žádný hráč, nesmí v průběhu jednoho ročníku ligy figurovat na soupisce více družstev.

Finálové části LD se smí zúčastnit pouze hráč, který za daný tým nastoupil minimálně v jednom kole základní části.


 

Článek 39 

Určení termínu ligového utkání

Datum utkání ligového kola musí být vyhlášeno 4 týdny před jeho konáním.

Přesný čas a místo utkání ligového kola musí být vyhlášeno 7 dní před jeho uskutečněním.

Datum konání lze dodatečně měnit pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem soupeřů.

V případě, že nedojde k dohodě jinak, pořádající tým zašle soupeřům s dostatečným předstihem (alespoň 5 týdnů před uvažovaným termínem) písemný návrh TŘÍ termínů (všechny mohou být v libovolné všední dny určeného měsíce, maximálně však dva z nich v průběhu jednoho týdne, rovněž nelze navrhnout třikrát stejný den v týdnu, např. tři pátky).

Každý ze soupeřů má právo veta na jeden z navržených termínů. Toto právo může uplatnit do 7 dnů od oznámení návrhu.

Následně pořadatel určí konkrétní datum konání ligového utkání. Tuto informaci předá ke zveřejnění na webu nejpozději 4 týdny před uskutečněním utkání. Následovně nejpozději týden před ligovým utkáním oznámí zúčastněným družstvům a webmasterovi přesný čas a místo konání.

 

Článek 40 

Finálová utkání

První termín Finále A je nutno ohlásit nejpozději do 7 kalendářních dnů po 10. kole ligy. V opačném případě určí termín a místo konání ředitel SS.

Termín druhého finálového utkání Finále A a současně hraného Finále B bude určen RK.

 

Článek 41 

Podmínky pro ligová utkání:

Jednotlivá ligová utkání musí splňovat následující podmínky:

a)    místo konání – území hlavního města Prahy

 

b)    místo dostupné MHD i v době po skončení utkání (do 10 minut pěšky od nejbližší zastávky MHD)

 

c)    doba – začátek utkání je stanoven na 19:00. Za podmínky souhlasu všech tří kapitánů je možné začátek utkání změnit.

Výjimku povolí ředitel SS po schválení všemi aktéry utkání.

 

Článek 42 

Povinnosti pořadatele ligového utkání

 Domácí družstva jsou povinna zajistit na utkání:

a)               troje hrací karty

 

b)               zápisové lístky ke stolům na všechna kola

 

c)                bodovací tabulky pro ohodnocení her (viz Pravidla)

 

d)               formulář pro zápis o utkání

 

e)                psací pomůcky ke každému stolu

 

f)                  aktuální žebříček SAŽ

 

g)               aktuální verzi Ústavy SS


 

 

Článek 43 

Povinnosti domácího družstva ligového utkání

Prostřednictvím svého zástupce je domácí družstvo povinno:

a)               vést zápis o utkání

 

b)               do 3 dnů předat výsledky alespoň elektronicky webmasterovi

 

c)                originál zápisu o utkání (podepsaný kapitány hrajících družstev) předat k archivaci webmasterovi SS

 

Článek 44 

Doporučení pro všechna družstva

Všem družstvům se doporučuje:

a)               nastupovat ke všem ligovým utkáním v jednotném týmovém dresu

 

b)               kontrolovat zápis o utkání a po schválení jej po ukončení utkání podepsat, případné připomínky napsat na zápis při podepisování.


 

Článek 45 

Zápis o utkání

Zápis o utkání musí obsahovat:

a)               soupisky družstev včetně nasazení (podle žebříčku) a střídání

 

b)               záznamy od všech stolů s označením čísla kola, čísla stolu a jmen hráčů, výsledku peněžního, bodového a BUS od jednotlivých stolů

 c)                celkové skóre za družstva (peněžní, BUS i bodové)

d)               podpisy kapitánů (nebo jejich zástupců) všech zúčastněných družstev pod celkovými výsledky utkání.

 

e)                dobrovolný zápis her dražších 50 PB

 

Vzor Zápisu o utkání, který specifikuje nasazení u stolů  je uveden v příloze této Ústavy.

  

Článek 46 

Vitěz Ligy družstev

 Vítězem se stane vítěz finále ligy družstev SS.

 

Článek 47 

Los Ligy Družstev

 Los následujícího ročníku ligy družstev je dán pořadím týmů v předcházejícím ročníku.

  

Článek 48 

Startovné

 Uhrazení startovného před zahájením ligy do pokladny SS je podmínkou účasti družstva v lize. Startovné vybírá ředitel SS nebo osoba jím pověřená.

  

Článek 49 

Zahájení hry

 Každý hráč musí zahájit hru s mincemi zaokrouhlenými na desetikoruny.


 

Článek 50 

Pozdní příchod

Každému hráči, který přijde po zahájení, se každá započatá minuta trestá odečtením jednoho prémiového bodu (PB).

Sestava každého družstva musí být zapsána nejpozději 15 min. před začátkem 1. kola, tj. do 18:45 (pokud nedojde ke změně začátku LD dle čl. 41). Pokud se tak nestane, zaplatí příslušné družstvo pokutu 100,- Kč.

Střídající hráč je povinen být na místě konání LD nejpozději 15 min. před doporučeným začátkem kola (tj. do 20:15 v příp. 2.kola a do 21:45 v příp. 3.kola – opět pokud nedojde ke změně začátku LD dle čl. 41). Zkrácení přestávky dle čl. 38 odst. 2 nemá na toto vliv tzn. neznamená, že hráč musí přijít o toto zkrácení dříve. Pokud se tak nestane, bude hráči odečten za každou započatou minutu 1 PB, tzn. min. 1 a max. 15 PB (pak běží standardní odečet dle odst. 1 tohoto čl.) a příslušné družstvo zaplatí pokutu 50,- Kč.

  

Článek 51 

Absence hráče – kontumace stolu

 Nedorazí-li hráč do 45 minut od začátku příslušného hracího kola, zaplatí za každé neodehrané kolo a stůl družstvo pokutu 50,- Kč do pokladny SS. Každé poškozené družstvo obdrží příslušný podíl ze 6 bodů (3 nebo 6 BUS) za každý neodehraný stůl a kolo.

V případě neúčasti dvou hráčů obdrží vítěz právě 4 body a nezúčastnivší se hráči po jednom bodu.

 

Článek 52 

Střídání

Pro střídání hráčů během ligového zápasu platí následující pravidla:

a)               střídající hráč musí strávit aspoň jedno kolo na lavičce, tj nesmí docházet k prohazování hráčů, ale opravdu k jejich střídání

 

b)               nominaci hráčů do jednotlivých kol provádí kapitáni v pořadí Host 2, Host 1 a nakonec Domácí

 

Článek 53 

Vyhodnocení ZČ, postup do finále

 O pořadí v ZČ ligy družstev rozhoduje celkový bodový zisk družstev ze všech kol ZČ.

Do finále postupují tři družstva s největším počtem bodů získaných ze všech utkání základní části ligy SS, v případě bodové rovnosti u dvou či více družstev rozhoduje vyšší součet vyhraných peněz a bodů ČSM, případně pořadí předchozího ročníku LD.

 

Článek 54 

Finále A

Výhodu domácího prostředí má pro všechna utkání finále A vítěz základní části. Vítězem ligy SS se stane družstvo, které zvítězí ve finále A. Finále A se hraje na 2 utkání. Pořadí určí součet výsledků obou utkání.

V případě bodové rovnosti rozhoduje lepší umístění družstev v základní části ligy družstev.

Pokud družstvo získá v prvním utkání finále A 30 bodů a výše, stává se vítězem a druhé utkání se již nehraje. K předání cen ovšem dojde až v termínu druhého finále, které se hraje společně s Finále B.

 

Článek 55 

Finále B

Pokud je do ročníku ligy družstev přihlášeno 6 a více týmů, hraje se i finále B. Výhodu domácího prostředí má pro utkání finále B družstvo, které se umístilo v základní části na 4. místě.  O pořadí na 4. – 6. místě Ligy Družstev SS rozhoduje výsledek finále B. V případě bodové rovnosti rozhoduje lepší umístění družstev v základní části ligy družstev.

 

Článek 56 

POP

 Povinností vítěze LD je sumarizovat uplynulý ročník LD v občasníku POP, který musí být vydán nejpozději ke konání následujícího GrandSloapu.

 

Článek 57 

Spory a protesty při utkání

Jakékoliv spory vzniklé během utkání řeší jury složená ze 3 přítomných kapitánů či jejich zástupců (každý má jeden hlas). V případě nevyřešených sporů rozhoduje RK.
 

Článek 58 

Rozsazení hráčů u stolu:

 Nominaci hráčů do jednotlivých kol provádí kapitáni v pořadí "Host 2",  "Host 1", "Domácí".

 

Článek 59 

Vyhodnocení výsledku stolu:

Výsledek hráče u stolu je dán prostým součtem nezaokrouhleného peněžního výsledku a bodového výsledku hráče. U každého stolu se mezi hráče rozdělí celkem 6 bodů (BUS) podle celkového finančního výsledku  4:2:0. V případě rovnosti se body dělí.

Pro účely počítačové evidence výsledků se následně, po přidělení BUS, výsledek každého hráče zaokrouhlí na celé koruny tak, aby součet peněžních výsledků byl 0. V případě problémů se zaokrouhlením má výhodu hráč s nejvyšším peněžním výsledkem.

Příklad 1: hráč A +5,20+0=+5,20 (BUS 0), hráč B +5,40+0=+5,40 (BUS 3), hráč C -10,60+16=+5,40 (BUS 3); po zaokrouhlení pro PC – A: 5+0=5, B: 6+0=6, C=-11+16=5

Příklad 2: hráč A +5,20+0=+5,20 (BUS 0), hráč B +5,40+0=+5,40 (BUS 2), hráč C -10,60+17=+6,40 (BUS 4); po zaokrouhlení pro PC – A: 5+0=5, B: 6+0=6, C=-11+17=6

Výsledek utkání je dán součtem výsledků všech 9 stolů (např. 36:18:0)

 

Článek 60 

Startovné pro Ligu družstev

Startovné družstva do ligy družstev je 500,- Kč za družstvo a ročník a platí pro 6 hráčů. Za každého dalšího hráče se platí 100,- Kč v okamžiku jeho zapojení do družstva.

 

Článek 61 

Referát z utkání Ligy družstev

Právem pořádajícího družstva je sepsat z ligového utkání referát a do 7 dní jej odeslat webmasterovi k vystavení na internetových stránkách SS.

 


 

Hlava šestá 

Vyhlašovací ceremoniály, odměny, ceny

  

Článek 62 

Po turnaji poháru jednotlivců:

 Vítěz obdrží placku na dres s emblémem turnaje.

 

Článek 63 

Po GrandSloapu

Vítěz ročníku poháru jednotlivců SS obdrží putovní pohár, na jehož stojan bude připevněna cedulka se jménem vítěze a letopočtem, a dále obdrží žlutou nášivku s letopočtem na dres.

Vítězný "Tým poháru" obdrží putovní placky na dresy.

 

Článek 64 

Po finále Ligy družstev

Vítězné družstvo ligy družstev obdrží putovní pohár, na jehož stojan bude připevněna cedulka se jménem vítězného družstva, jeho členů a letopočtem, a dále obdrží pro každého člena modrou nášivku s letopočtem na dres.

Vítězný "Nejlepší ligař" obdrží putovní placku na dres.

 

Článek 65 

Po Vánočním turnaji

Vítěz obdrží placku na dres s emblémem turnaje.

Vítěz soutěže "Aktivita" obdrží bílou nášivku s letopočtem na dres.

Vítěz soutěže "Efektivita" obdrží zelenou nášivku s letopočtem na dres.

Vítěz soutěže "Produktivita" obdrží červenou nášivku s letopočtem na dres.
 

Článek 66 

Po turnaji Masters

 Vítěz obdrží cenu – placku pro neoficiálního mistra SloapSlamového světa.

 

Článek 67 

Ceny

Volba, nákup či zhotovení cen je v kompetenci ředitele SS.
 


 

Hlava sedmá 

Celoroční soutěže a žebříčky

 

Článek 68 

AKTIVITA

 Vítězem soutěže aktivity se stane ten hráč, jemuž se podaří v průběhu všech oficiálních akcí SS, kde se hraje licitovaný mariáš, (LD, PJ, MA) v jednom kalendářním roce (1.1. až 31.12.) získat nejvyšší počet prémiových bodů dle pravidel Českého mariášového svazu (viz příloha č.5).

V případě rovnosti je pro konečné pořadí rozhodující lepší umístění hráče v  SAŽ (k 1.1. následujícího roku). Hráč nesmí mít záporné Kč v Produktivitě.

 

Článek 69 

PRODUKTIVITA

Vítězem soutěže produktivity se stane ten hráč, jemuž se podaří v průběhu všech oficiálních akcí SS (LD, PJ, VT, MA) v jednom kalendářním roce (1.1. až 31.12.) získat nejvyšší finanční obnos.

V případě rovnosti je pro konečné pořadí rozhodující lepší umístění hráče v  SAŽ (k 1.1. následujícího roku).

 

Článek 70 

EFEKTIVITA

Vítězem soutěže efektivity se stane ten hráč, jemuž se podaří v průběhu všech oficiálních akcí SS (LD, PJ, VT, MA) v jednom kalendářním roce (1.1. až 31.12.) udržet nejvyšší průměr bodů u stolu (BUS) na jedno kolo turnaje či utkání.

Při rovnosti rozhoduje větší počet odehraných kol, a dále lepší umístění hráče v SAŽ (k 1.1. následujícího roku).

Podmínkou pro zařazení hráče do tohoto žebříčku je min. třetina odehraných kol.


 

Článek 71 

SAŽ (pořadí) 

Pořadí v SAŽ určuje absolutní součet BUS (v turnajích jednotlivců ze základních částí i z Play-off) a BSF získaných při všech oficiálních akcích SS za posledních 12 měsíců. (BSF se udělují jen při turnajích jednotlivců poháru SS, při Vánočním turnaji a při turnaji Masters, BSF z GrandSloapu se počítají do SAŽ jednonásobně).

 V případě bodové shody jednotlivých hráčů je rozhodující pořadí v předcházejícím aktuálním žebříčku SAŽ.

Ve výsledcích se uvádí pouze první pětadvacítka hráčů.

 

Článek 72 

SAŽ (SS aktuální žebříček)

Aktuálním žebříčkem SAŽ se rozumí žebříček SAŽ k 1. dni aktuálního měsíce zahrnující bodování ze všech plánovaných akcí v předchozím (měsíčním) období.

 

Článek 73 

PRS (pořadí v ročníku poháru SS)

Po každém turnaji poháru jednotlivců SS je sestaven PRS. Do PRS jsou započteny pouze body za turnaje aktuálního ročníku SS (BUS, POR, BSF), přičemž se od čtvrtého turnaje bodově nejhorší turnaj každému hráči škrtá.

V případě shodnosti bodů v PRS rozhoduje o umístění pořadí v aktuálním žebříčku SAŽ.

 

Článek 74 

Liga družstev

Vítězem se stane vítěz finále A Ligy Družstev SS.

 

Článek 75 

Nejlepší ligař

 Nejlepší hráč ligy družstev podle bodů pravdy (tj. bodů BUS nad/pod průměr 2 BUS na kolo) získaných v základní části ligy SS.

V případě rovnosti rozhoduje pořadí v aktuálním žebříčku SAŽ.

 

Článek 76 

Vítěz základní části LD aneb "Presidents trophy"

Nejlepší družstvo ligy družstev SS podle bodů pravdy (tj. bodů BUS nad/pod průměr 2 BUS na kolo) získaných v základní části ligy SS. V případě rovnosti rozhoduje vyšší součet vyhraných peněz a bodů ČSM, případně pořadí minulého ročníku LD.

 

Článek 77 

Tým poháru

Zvítězí družstvo, které nasbírá nejvíce BSF v turnajích Poháru jednotlivců.

V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění v pořadí minulého ročníku LD.

Podmínkou pro započítání bodů pro družstvo je nahlášení hráče do soupisky pro Tým poháru.

 

Článek 78 

M-ELO

M-ELO je neoficiální průběžný žebříček zohledňující sílu hráče.

Vypočítává se jako součet M-ELO před hrou a změnou M-ELO po hře (což je průměr M-ELO soupeřů, násobených výhrou a počtem her).


 

Hlava osmá 

Spory, protesty, sankce

 

Článek 79 

Pohár jednotlivců

 Veškeré spory a protesty řeší tříčlenná jury ve složení: pořadatel akce SS, člen RK s nejnižším startovním číslem, hráč s nejnižším startovním číslem.

Členové jury nesmí být z jednoho družstva.

V případě potřeby se jury doplní dalšími hráči s nejnižšími startovními čísly do počtu 3.

 

Článek 80 

Liga družstev

Veškeré spory a protesty řeší tříčlenná jury ve složení: 3 zástupci družstev (obvykle kapitáni)

 

Článek 81 

Pravomoci jury

V pravomoci jury je (v případě hrubé chyby hráče, nebo nefér hry) navrhnout RK distanc pro hráče na 1 až 5 akcí SS (pouze pro turnaje poháru a ligy, které se potrestaného hráče týkají).

Jury může změnit výsledky dosažené u stolu, který byl již dohrán a odevzdal zápisový lístek.

Členové jury se nesmí při hlasování o řešení problému zdržet hlasování, rozhoduje většina.

 

Článek 82 

Sankce

V případě jakýchkoliv prohřešků proti Ústavě je případná sankce v kompetenci RK.  

 

 

Hlava devátá 

Závěrečná ustanovení

 

Článek 83 

Přílohy Ústavy

 Nedílnou součástí této Ústavy jsou následující přílohy:

1.)              Příloha první - Herní řád Turnajů jednotlivců

2.)              Příloha druhá - Herní řád Ligy družstev

3.)              Příloha třetí - Herní systém Ligy družstev

4.)              Příloha čtvrtá - Pravidla nemíchaného bodovaného licitovaného mariáše

5.)              Příloha pátá - BODOVACÍ TABULKA

6.)              Příloha šestá - PRAVIDLA KŘÍŽOVÉHO MARIÁŠE S PŘIHLÉDNUTÍM KE HŘE HONERŮ

7.)              Příloha sedmá - Zápis utkání ligy družstev

8.)              Příloha osmá - Zápis u STOLU

9.)              Příloha devátá - Zápis výsledků turnaje PJ

10.)          Příloha desátá - Zápis výsledků VT

11.)          Příloha jedenáctá - LOS PRO PJ A VT

12.)          Příloha dvanáctá - ZÁPIS HRY NAD 50 PB

 

Článek 84 

Platnost Ústavy

 Tato ústava nabývá platnosti dnem 1. května 2014, na důkaz čehož připojují níže své podpisy kapitáni družstev (nebo pověření zástupci) a ředitel SS:

 

V Praze dne 16. dubna 2014

Luděk (TAL), CBM (PRL), Martin (K2), Michelle (WIN), Ota (BAB), Pája (KUD)

Riči (ředitel SS)

 

PŘÍLOHY ÚSTAVY

Příloha první

Herní řád Turnajů jednotlivců

 

Článek 1 

Základní pravidla

 Základních turnajů se účastní libovolný počet hráčů (minimálně 9), v případě účasti méně než 9-ti hráčů je turnaj bez náhrady zrušen.

 

Článek 2 

Průběh turnaje

Každý turnaj sestává ze čtyřkolové základní části po 60 minutách (ZČ) a play-off, také na 60 minut (PO). Doporučený čas začátku turnaje v pracovní dny je 17:30 hod. Oficiální čas začátku turnaje i jednotlivých kol měří a sleduje pořadatel. V případě protestů rozhoduje jury dle čl. 79 Ústavy.

V případě nedostatku času lze kolo zkrátit o maximálně 10 minut (nutno oznámit před začátkem kola).

 

Článek 3 

Los turnaje

Při zápisu do turnaje si hráči vylosují startovní čísla, která určí soupeře pro jednotlivá kola ZČ.

Pořadatel anebo jim zvolený zapisovatel má možnost být nasazen jako číslo jedna z důvodu optimalizace kalkulace výsledků. Z tohoto důvodu sedí zapisovatel stále u stejného stolu.

 

Článek 4 

Rozvržení stolů

Není-li počet účastníků turnaje dělitelný třemi, hraje se u potřebného počtu stolů pauzírovaný licitovaný mariáš.
 

Článek 5 

Hodnocení turnaje

 Po odehrání kola jsou u každého stolu přiděleny body u stolu (BUS).

O pořadí hráčů v ZČ turnaje rozhoduje součet umístění v žebříčku podle získaných BUS a v žebříčku podle součtu finančního a bodového výsledku ČSM v ZČ (při shodném výsledku v žebříčku se pořadí dělí - např. mají-li dva nejlepší hráči shodný počet BUS, počítá se jim pořadí podle BUS "1,5"). V případě rovnosti součtu rozhoduje lepší pořadí v žebříčku BUS, dále více bodů ČSM případně pořadí v aktuálním žebříčku SAŽ.

V play-off v případě finanční plus bodové rovnosti u stolu rozhoduje o pořadí lepší umístění v ZČ

 

Článek 6 

Kvalifikace do Play-off

 Do finále turnaje postupují 3 nejlepší hráči po ZČ.

Ostatní hráči hrají o umístění na dalších místech. Pokud hráč odstoupí z turnaje, nemá nárok na body POR a BSF a je v play-off nahrazen dalším hráčem v pořadí po ZČ.

 

Článek 7 

Tým poháru

Do soutěže "Tým poháru" je kapitán povinen nahlásit soupisku družstva a zaregistrovat dres družstva. Soupisku družstva může družstvo doplňovat v průběhu roku.  Soutěž Tým poháru není vyhrazena jen pro družstva SS účastnící se Ligy družstev.

 

Článek 8 

Výše startovného

Výše startovného na jednotlivých turnajích je 50,- Kč.

Na turnaji Masters se startovné nevybírá.

 

Článek 8a

Pozdní příchod

Hráč je povinen být na místě konání turnaje 15 min. před jeho oficiálním začátkem. Pokud tuto povinnost nedodrží (přijde v intervalu méně než 15 a více než 0 min. před oficiálním začátkem), zaplatí tento hráč současně se startovným pokutu 50,- Kč. Pokud hráč není  na místě konání turnaje ani v čase jeho oficiálního začátku, zaplatí tento hráč současně se startovným další pokutu ve výši 50,- Kč a navíc mu bude odečteno 50 PB z výsledku 1.kola turnaje. Při druhém provinění budou hráči navíc odečteny 4 BUS, při třetím 8 BUS a při každém dalším o 4 BUS více. Prohřešek se vymaže po jednom roce řádné docházky. Podmínkou přijetí do turnaje je telefonické oznámení příchodu po oficiálním začátku turnaje před oficiálním začátkem turnaje.    

 

Článek 9 

Referáty

 Referátem se rozumí krátký článek, který popisuje (očima autora) akci SS. Právo sepsat referát (pozvání pomocníků se nekladou meze) a odeslat jej do 7 kalendářních dnů webmasterovi má pořadatel turnaje.

Referát je ihned po dodání vystaven webmasterem na internetové stránky k výsledkům z příslušné akce SS.

 

Článek 10 

Bodování základního turnaje

BUS (body u stolu) … podle pořadí u stolu 4-2-0 bodů (u pauzíráku 4-2-1-0); v případě finanční rovnosti se body dělí (případně se zaokrouhluje na celé body nahoru). Do bodování poháru (PRS) se započítávají jen BUS ze ZČ turnaje. Pro vyhodnocení výsledků u stolu se využije článek 59.

POR (body za pořadí) … podle celkového umístění v turnaji od x do jednoho bodu (x je počet účastníků)

BSF (body za semifinále) … prvních šest podle celkového umístění v turnaji 9-6-4-3-2-1 bod

 

Článek 11 

Bodování GrandSloapu

Bodování je stejné jako v základním turnaji, pouze body POR a BSF jsou dvojnásobné.

 

Článek 12 

Vyhodnocení Poháru Jednotlivců

O celkovém pořadí v poháru jednotlivců SS (PRS) rozhoduje bodový součet hráče ze čtyř nejlepších turnajů ročníku (včetně GrandSloapu).

V případě shodnosti bodů v PRS rozhoduje o umístění pořadí v aktuálním žebříčku SAŽ.

 

Článek 13 

Herní řád pro turnaj MASTERS

Turnaj Masters se koná každoročně v lednu. Turnaj má právo, ale zároveň povinnost pořádat vedoucí hráč SAŽ k 1. lednu příslušného roku (ve spolupráci s RK), který nejpozději do Štědrého večera stanoví místo a přesný čas konání turnaje všem účastníkům i náhradníkům.

 

Článek 14 

Povinnosti pořadatele turnaje MASTERS

Pořadatel zajistí:

a) troje hrací karty

b) tři propisky

c) papíry na psaní výsledků

d) platný herní řád SS

 

Článek 15 

Účastníci

Turnaje Masters se zúčastňuje prvních 9 hráčů podle hodnocení SAŽ k 1.1. Nemůže-li se hráč turnaje zúčastnit, jeho místo propadá náhradníkovi - dalšímu hráči v pořadí SAŽ.

 

Článek 16 

Herní systém turnaje MASTERS

Turnaj MASTERS se hraje ve třech hracích kolech podle následujícího herního systému:

a)            Základní část turnaje MASTERS se hraje na dvě kola po 90 minutách, los je dán následujícím klíčem:

1.kolo:           1.stůl - 1,6,8

                        2.stůl - 2,5,9

                        3.stůl - 3,4,7

        

2.kolo:           1.stůl - 1,5,7

                        2.stůl - 2,4,8

                        3.stůl - 3,6,9

 b)       Postup do finálové části turnaje MASTERS je dán součtem pořadí v žebříčcích BUS a SB:

1. počet BUS v turnaji MASTERS

2. pořadí SB (součtu peněz a PB) v turnaji MASTERS

V případě rovnosti součtu PZČ rozhoduje lepší pořadí v žebříčku BUS, dále více bodů ČSM, popřípadě pořadí SAŽ.

Finálové kolo se hraje na 90 minut a o konečném pořadí v rámci turnaje MASTERS rozhoduje pořadí u finálových stolů.

 c)         V případě jakékoliv rovnosti u stolu rozhoduje lepší pořadí v SAŽ


 

Příloha druhá

Herní řád Ligy družstev

 

Článek 1 

Struktura Ligy družstev

 Ligu  družstev tvoří základní a finálová část. Rozpis obou částí je uveden v Příloze třetí této Ústavy.

 

Článek 2 

Termíny utkání Ligy družstev

 Termíny utkání jsou: 1.kolo – leden, 2.kolo – únor, .... , 10.kolo – říjen, finále A i B - listopad

 

Článek 3 

Počet utkání Ligy družstev

Každé družstvo v průběhu běžného roku sehraje 10 utkání základní části, domácí jsou vždy pořadatelem.

 

Článek 4 

Pořadatelství finálové části

Vítězné družstvo po sehrání všech 10-ti kol LD pořádá obě finále LD. Má právo volby místa sehrání.

Mužstva umístěná na 4. - 6. místě hrají finále B v termínu a místě konání druhého finále A.

Termín společného utkání druhého finále A a finále B bude oznámen nejpozději na vánoční RK.

 

Článek 5 

Challenge cup

Vítěz finále LD má právo uspořádat v 1. polovině prosince neoficiální turnaj 4-členných družstev tzv. Challenge cup, kterého se zúčastní družstva na 1.-4. místě právě odehraného ročníku. Hrají se  2 kola licitovaného a 2 kola křížového mariáše, každé kolo po 1 hod., 4 hráči u stolu).


 

Příloha třetí

Herní systém Ligy družstev

 

 

KOLO

MĚSÍC

POŘADATEL

HOST 1

HOST2

1A

leden

2

5

6

1B

1

3

4

2A

únor

3

6

5

2B

4

1

2

3A

březen

5

2

1

3B

6

4

3

4A

duben

1

3

6

4B

2

5

4

5A

květen

5

1

3

5B

6

2

4

6A

červen

3

6

2

6B

4

5

1

7A

červenec

1

4

6

7B

2

3

5

8A

srpen

3

4

5

8B

6

1

2

9A

září

2

3

4

9B

5

6

1

10A

říjen

1

2

3

10B

4

5

6

 


 

Příloha čtvrtá

Pravidla nemíchaného bodovaného licitovaného mariáše

 

A. Postup licitace a násobky základní sazby

 

Licitační žebříček                                                   Sazebník

 

Stupeň      Druh hry                                           Druh hry         Násobek základní sazby

1. sedma                                                              hra                                                     0,20

2. sedma červená                                            sedma                                               0,40

3. sto                                                                     sto                                                      0,80

4. sto a sedma                                                   betl                                                    3,00

5. sto červených                                                durch                                                6,00

6. sto a sedma červených                              dvě sedmy                                       8,00

7. betl                                                                    omyl                                                  1,20

8. durch                                                               červené platí dvojnásob

9. dvě sedmy                                                      renonc – paušál 1                            2,00

10. dvě sedmy a sto                                         renonc – paušál 2                          10,00

11. dvě sedmy, červená trumf                      limit                                                100,00

12. dvě sedmy, červená trumf, a sto           zvýšený limit                                 150,00

Tichá sedma má poloviční sazbu sedmy hlášené.   Tiché sto zvyšuje hodnotu vyflekované hry 2x.

 

 

B. Herní ustanovení (hraje se pauzírovaný mariáš, pauzírující se zúčastňuje platby):

 

1.      O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem. Zapisovatel je povinen hry bodované 50 a více body zapsat stanoveným způsobem na stolový lístek a všichni hráči jsou povinni  se na stolový lístek čitelně podepsat (jinak postih pro všechny hráče u stolu dle §9 DŘ).

2.      Karty se nemíchají, mohou se pouze snímat, a to nejméně dvě svrchu či zespodu. Nesmí se odpočítávat, slízávat či odlistovávat a to jak svrchu, tak zespodu.

3.      Karty snímá zadák. Po sehrávce skládá karty rozdávající. Řezání karet při skládání je považováno za renonc.

4.      Rozdává se ve směru hodinových ručiček třikrát po pěti kartách, dvě do talonu, třikrát po pěti kartách. V případě, že se pauzírující z hráčů vzdálí od stolu (osobní potřeba aj.), je vždy účastníkem hry do které rozdal nebo do které někdo rozdal za něj.

5.      V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí chybně rozdavší hráč každému hráči u stolu paušál 1 za renonc a rozdá znovu.

6.      S licitací začíná vždy hráč, který snímal, tudíž hierarchie – I.forhont, II prostřední (snímač), III. zadák  (rozdávač). Totéž platí i při pauzíráku.

7.      Aktér je povinen při všech hrách odložit jasným způsobem (na sebe) dvě karty do talonu. Při betlu či durchu je povinen položit mimo talon ještě jednu kartu, kterou bude vynášet. Po schválení hry (ukončení flekování) může být tato karta otočena kterýmkoliv hráčem a považuje se za výnos. Talon hráčem odložený lze měnit či do něho znovu nahlédnout jen tehdy, nebyla-li hra dosud okomentována dle bodu B/12 prvním z protihráčů. V průběhu hry má každý hráč právo shlédnout pouze poslední ukončený zdvih.

8.      Talon po zahájení hry ohlášením nepatří žádnému hráči, musí zůstat odděleně. Karty, které aktér odložil do talonu se pro udělení prémiových bodů počítají ke kartám, které mu zůstaly v ruce. Každý hráč musí své zdvihy ukládat u sebe i při betlu i durchu. Nikdo jiný nemá právo se zdvihy manipulovat ani po sehrávce. Při důvodném podezření na renonc lze po sehrávce požádat o shlédnutí všech zdvihů i talonu.

9.      Při nesprávném počtu karet odložených hráčem do talonu je možno příslušnou hru flekovat, po eventuálním “Re” se hráč již upozorní. Oba protihráči mají právo před svým vyjádřením upozornit na nesprávný počet karet v talonu (u volícího hráče by se mohlo jednat o pokus zaplatit pouze základní sazbu při neúměrně vysoce vylicitované hře). Dojde-li k zjištění nesprávného počtu karet v talonu v průběhu dalšího točení, při sehrávce, nebo po ní, sazba za hru se platí pouze do “Re”, i když bylo fleků více. Flekující hráč nemá nárok na PB (hru nelze regulérně sehrát).

10. Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li hra dosud dle bodu B/12 komentována prvním z protihráčů.

11. Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém), až se kruh točení uzavře. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, který se postihuje pouze paušálem za renonc dle bodu C8, předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje.

12. Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem.

13. Ohlášená sedma, je-li v ruce, musí zůstat jako poslední trumf a nesmí být vynesena dříve než v posledním zdvihu. To platí i pro sedmu trumfovou ve hře 2x7 a 2x7 se stem. Pomocná sedma, je-li v ruce, nesmí být vynesena dříve než v předposledním zdvihu a to při hře 2x7 i 2x7 se stem. V případě, že hráč hraje 2x7 se stem a nemá již sedmu trumfovou v ruce, musí vynášet pomocnou sedmu až v posledním zdvihu.

14. Ohlášený závazek nemusí být pravdivý. Každý hráč může flekovat a točit se na jakoukoliv kartu, dle svého nejlepšího uvážení.

15. Hráč, který vylicituje obyčejnou sedmu a nechce hrát žádnou hru, může karty složit bez sehrávky – jedná se o omyl. Hra „sedma“ nelze hrát bez sedmy v ruce.  Hráč, který vylicituje červenou sedmu a nemá ji v ruce, musí hrát jakoukoliv vyšší hru.

16. Hráč, který dá první, případně i třetí flek na hru, za kterou jsou záporné prémiové body, platí za všechny (kromě částky za aktérem ohlášenou neflekovanou hru – tuto částku za sebe platí spoluhráč a pauzírující hráč), včetně otočení protihráče po svém posledním fleku, a v tomto rozsahu dostane rovněž záporné prémiové body. V případě zapojení třetího hráče do flekování neplatí pauzírující hráč. Jeho podíl na platbě se rozdělí rovným dílem mezi oba dva flekující hráče (v tomto případě se posouvá hranice limitu platby na 150,-Kč od každého). Záporné prémiové body dostává pouze hráč, který dal první flek v rozsahu do fleku, kterým se do flekování zapojil třetí hráč..

17. Ložená hra při hře a stovce je tehdy, pokud hráč nemusí či nemůže pustit žádnou desítku, nebo pustí-li desítku úmyslně. Hra sedma je ložená, když hráč nepouští žádný zdvih (za loženou se nepovažuje hra, kdy hráč uhraje všechny zdvihy, včetně posledního, díky příznivé sloze, chybnému výnosu či sehrávce protihráčů a u hry pokud existuje proti aktérovi teoretická sloha 100 mariášů). Hra 2x7 je považována za loženou, pokud aktér nemůže prohrát ani proti plné sloze všech jemu chybějících trumfů a pomocných v jedné ruce (hra může být ložená i v případě třetí a čtvrté barvy v ruce aktéra). V případě flekování takovéto hry obdrží první flekující protihráč záporné prémiové body (podle B/16) a aktér nemá žádné kladné prémiové body. U hry betl je ložená hra, kdy hráč pouští všechny zdvihy, u hry durch naopak hráč všechny zdvihy uhrává.

18. Pokud má hráč na ruce hru, která je ložená, musí ji po jejím okomentování ihned ukázat a nehraje ji. Pokud by tuto hru hrál, je sehrávka považována za míchání karet. To se může týkat i hry, která se stane loženou v průběhu sehrávky. Hráči je zaplacena hra, on sám však zaplatí všem protihráčům paušál 1 za renonc (míchání karet). Může se jednat o pokus o podvodné získání prémiových bodů při ložené hře.

19. Pokud volící hráč po okomentování hry nebo i v jejím průběhu prohlásí, že hra je již ložená (všechny následující zdvihy jdou za ním) a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet.  Nejedná se o renonc.

20. Sedma ani sto proti nelze hlásit.

21. Během hry je zakázáno pauzírujícímu hráči nahlížet do karet ostatních hráčů u stolu. Zároveň je aktérům zakázáno ukazovat úmyslně karty pauzírujícímu hráči. Postih podle § B1 disciplinárního řádu (nerespektování pravidel).

 

Zvláštní ustanovení o dvou sedmách:

Má-li protihráč čtyři a více pomocných pohromadě může flekovat. Protihráči mající čtyři a více pomocných v jedné ruce, karty okamžitě po skončení flekování ukazují, v případě neukázání a zahájení sehrávky se jedná   o renonc dle bodu C5 (hráč, který neukázal čtyři pomocné, platí pouze paušál za míchaní karet; 2x7 platí aktér).

Pouze při ohlášené hře dvě sedmy se stem karty ukazovat nelze, v případě ukázání se jedná o renonc při hře sto. Hru 2x7 platí aktér a sto platí hráč, který udělal renonc (viz Další řešení renonců). Dopustí-li se protihráči renoncu při hře 2x7 se stem, kdy stojí 4 a více pomocných proti v jedné ruce, jedná se o renonc pouze při hře sto. Ve všech případech, kdy stojí na začátku hry 4 a více pomocných proti v jedné ruce, platí aktér dvě sedmy podle výsledku flekování. Toto ustanovení platí i v případě úspěšné sehrávky bez renoncu.

V případě, že flekující hráč má jednu či obě sedmy v ruce, může v každém případě dát flek a karty neukazuje. Po případném “re” se volící hráč již upozorní.

 

C. Ustanovení o renoncích:

 

Renoncem je:

1.      nepřiznání barvy

2.      nepřebití nižší karty

3.      nesprávné vynesení,

4.      předhození karty

5.      řezání a míchání karet

6.      náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči (i od pauzírujícího hráče)

7.      nesprávný počet karet v talonu

8.      nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

9.      změna či nahlížení do talonu volícím hráčem po okomentování hry

10. neoprávněné shlédnutí talonu jiným hráčem včetně pauzírujícího

11. porušení bodů B/13 a B/18 herních ustanovení

12. neukázání některé ze sedem či čtyř a více pomocných v jedné ruce při hře 2x7

13. ukázání čtyř a více pomocných v jedné ruce při hře 2x7 + 100

14. každé druhé a další chybné rozdání

15. Evidentní zamíchání karet po jejich odložení na stůl po ukončení hry

16. eso nebo desítka v talonu (vyjma betla a durcha)

 

Renoncem není:

1.      prozrazení karet protihráči

2.      odhození hlášené sedmy do talonu (viz B/13)

3.      flek nad rámec čtvrtého fleku, jako poslední platí pouze čtvrtý flek (výjimečně flek přesahující rámec limitu)

4.      neurážející mariášnický humor

 

Postih za renonc:

Renonc pod č.  1 až 14:  paušál 1 (úhrada všem ostatním)

Renonc pod č. 15 až 16: paušál 2 (úhrada všem ostatním)

Paušály jsou mimo úhradu hry.

 

D. Další řešení renonců:

 

1.      Strana, která udělala uznaný renonc (vyjma C8 a C12), okamžikem uznání při všech sehrávkách prohrála, netrvá-li protistrana na dohrávce

2.      Volící hráč platí všem ostatním, protihráč platí volícímu za všechny. Paušál platí hráč, který se dopustil renoncu, všem ostatním.

3.      Renonce se dohrávají pouze na přání protistrany a v případě že prohraje, platí výsledek dohrávky podle bodu D2,  jako kdyby v předchozí hře nedošlo k žádnému renoncu (vyjma zaplacení paušálu).

4.      Hráč, který se dopustil renoncu, po kterém nenásleduje dohrávka, platí základní sazbu hry + paušál. V případě, že následuje dohrávka, platí hráč, který se dopustil renoncu, pouze paušál a výsledek dohrávky se platí až po jejím skončení podle bodu D2.. Dojde-li v průběhu dohrávky k dalšímu renoncu téže strany, je povinna zaplatit paušál i za tento renonc, a protistrana má i nadále nárok na dohrávku. Pokud další renonc udělá protistrana, ztrácí nárok na dohrávku, zaplatí paušál a nárok na dohrávku získává strana první, atd.

5.      V případě dohrávky jsou přiznány body pouze straně, která ji vyhrála, avšak hráč, který se dopustil renoncu, nemá nárok na body v žádném případě. Poškozený spoluhráč hráče, který se dopustil renoncu, má nárok na body, včetně prémií, jestliže protihráč nechce hru dohrávat

6.      Dojde-li při hře bodované více jak 50 PB k renoncu dostane aktér PB pouze pokud rozhodčí rozhodne, že byla hra teoreticky vyhratelná. Každá taková hra musí být na stolovém lístku označena.

 

Různé k renoncům:

 

1.      I pauzírující hráč má právo upozornit během sehrávky na renonc.

2.      Reklamace renoncu je možná jen do složení karet k rozdání.

3.      V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.

 

 

Příloha pátá

BODOVACÍ TABULKA

  

Všichni hráči, kteří ohlásí a vyhrají některou z riskantních her uvedenou v bodovací tabulce, obdrží prémiové body (dále jen PB). Červené platí dvojnásob. Přiznání prémiového bonusu náleží také hráči, který dá úspěšný flek na betla či durcha s kartou specifikovanou taktéž níže v bodovací tabulce (řádky začínající slovem flek). Součet PB s vyhranými penězi tvoří tzv. soutěžní body, používané pro vyhodnocování turnajů ve sportovně-soutěžním mariáši.  Výše prémiových bodů je uzpůsobena pro DVACETIHALÉŘOVÝ mariáš!!!

 

Bodovací tabulka

platná od 1.1.2010

pro licitovaný mariáš se základní sazbou 0,20 Kč

 

Stupeň Popis hry S výnosem Bez výnosu
Sedma Hlášená na 3 trumfy (sehraná nebo schválená) 5 7
  Hlášená na 2 trumfy (sehraná nebo schválená) 10 14
  Hlášená na 1 trumf (sehraná nebo schválená) 20 28
       
Sto Na 5 nebo 6 trumfů bez obou trumfových desítek 9 12
  Bonifikace za sto na 4 trumfy na netrumfovou hlášku 8 8
  Na 4 trumfy s oběma trumfovými desítkami 0 10
  Na 4 trumfy bez trumfové desítky 10 12
  Na 4 trumfy bez trumfového esa 12 16
  Na 4 trumfy bez obou trumfových desítek 18 24
  Bonifikace za sto na 3 trumfy na netrumfovou hlášku 16 16
  Na 3 trumfy s oběma trumfovými desítkami 16 20
  Na 3 trumfy bez trumfové desítky 20 24
  Na 3 trumfy bez trumfového esa 24 32
  Na 3 trumfy bez obou trumfových desítek 36 48
  Bonifikace za sto na 2 trumfy na netrumfovou hlášku 32 32
  Na 2 trumfy s oběma trumfovými desítkami 32 40
  Na 2 trumfy bez trumfové desítky 40 48
  Na 2 trumfy bez trumfového esa 48 64
  Na 2 trumfy bez obou trumfových desítek 72 96
  Bonifikace za sto na 1 trumf na netrumfovou hlášku 64 64
  Na 1 trumf – eso 80 96
  Na 1 trumf – desítku 96 128
       
Betl Za každé chytající eso, s výjimkou esa v barvě od betlovaného šesteráka * 10  
  Na šesteráka s chytákem v jedné barvě ** 5  
  Flek na pouze dvě nebo tři barvy v kartě   5
       
Durch Za každou barvu, která není ložená 10  
  Flek na chytáky v nejvýše dvou barvách ***   10
       
Dvě sedmy Na 4 pomocné 20 24
  Na 4 pomocné s hlášeným a vyhraným stem 24 30
  Na 4 trumfy **** 30 45
  Na 4 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 40 60
  Bonifikace za dvě sedmy na 4 trumfy bez trumfového esa 10 10
  Na 3 trumfy 60 90
  Na 3 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 80 120
  Bonifikace za dvě sedmy na 3 trumfy bez trumfového esa 20 20
  Na 2 trumfy 120 180
  Na 2 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 160 240
  Bonifikace za dvě sedmy na 2 trumfy bez trumfového esa 40 40

 

*        Za nebetlovaného šesteráka s esem náleží hráči body jako za chytající eso, nelze již ale požadovat další body za šesteráka v této barvě.

**       Nárok na PB není, pokud byl ze šesteráka jediný chyták zabetlován nebo pokud z něho byla do talonu odložena jakákoliv z chytajících karet, bylo-li možné odložit cokoliv jiného.

***     Nárok na PB není, pokud dva chytáky jsou plonková esa.

****    Nárok na  PB za hru s výnosem není, měl-li  aktér k sedmě 3 nejvyšší trumfy, 6 uzavřených pomocných a obě další esa.

 

Prováděcí ustanovení

·         Na prémiové body (PB) dle této tabulky má nárok každý hráč, který ohlásí a vyhraje některou z popsaných her, případně který úspěšně dá některý z popsaných fleků na hry Betl nebo Durch.

·         Byly-li jako trumfovní barva ohlášeny červené, sazba PB se zdvojnásobuje.

·         Je-li splněno více kritérií, PB se sčítají, nicméně zvýšené PB za hru bez výnosu lze započítat jen u kritéria s nejvyšším bodovým ohodnocením a ostatní se přičítají již jen jako s výnosem. Například 2x7 se stem bez výnosu hlášené a vyhrané na 4 trumfy a 4 pomocné bez trumfového esa hrané na netrumfovou hlášku =

60   za Dvě sedmy se stem na 4 trumfy bez výnosu plus

10   Bonifikace za Dvě sedmy na 4 trumfy hrané bez trumfového esa plus

24   za Dvě sedmy se stem na 4 pomocné s výnosem plus

12   za Sto na 4 trumfy bez esa s výnosem plus

8    Bonifikace za Sto na 4 trumfy hrané na netrumfovou hlášku = 114 PB.

Výše uvedené pravidlo o započítávání kritérií s nižším bodovým ohodnocením jen jako s výnosem neplatí pro hru Dvě sedmy se stem na 4 trumfy s oběma ostrými bez výnosu. V tomto případě má aktér nárok též na 10 PB za sto na 4 trumfy s oběma ostrými bez výnosu.

·         Jakoukoliv hru za 50 a více PB (u červených již od případných 25 PB x 2), je nutno zapsat na stolový lístek, jinak nemusí být uznána v celém rozsahu. U her složených je vhodné psát jednotlivé sčítané PB.

·         Nárok na PB není:

1)       v případech uvedených pod tabulkou

2)       obecně při ložených, nesehratelných nebo nevyhratelných hrách,

3)       za vyhrané Dvě sedmy při ohlášení závazku Dvě sedmy se stem, pokud na začátku hry stály proti čtyři nebo více pomocných v jedné ruce,

4)       při renoncu protistrany, pokud v jeho okamžiku již byla hra prohraná nebo nebyla vyhratelná při dodržení běžných herních postupů při obraně (podrobně viz Pravidla)

5)       při renoncu u hry hodnocené 50 a více PB, pokud body volícímu hráči nepřizná přivolaný rozhodčí,

6)       u hráče, který se dopustil renoncu. 

                                   Za Český Svaz Mariáše: Výbor sekce licitovaného mariáše

Tento dokument je platný od 1.1.2010

 

 

Příloha šestá

PRAVIDLA KŘÍŽOVÉHO MARIÁŠE S PŘIHLÉDNUTÍM KE HŘE HONERŮ

 

A. Stupně her a sazebník:

Stupeň                                                                  Násobek základní sazby

1.      hra                                                                                     1x

2.         sedma, osma, devítka                                                        2x

3.         sto                                                                                             4x

4.         betl                                                                                         10x

5.         durch                                                                                      20x

červené platí dvojnásob

renonc – paušál 1                                                                         10x

renonc – paušál 2                                                                         50x

Tichá sedma má poloviční sazbu sedmy hlášené. Tiché sto zvyšuje hodnotu vyflekované hry 2x, toto neplatí při hlášených hrách sto a sto a sedm.

Maximální počet fleků na jakýkoliv nahlášený závazek je 4.

Maximální platba (limit) jednoho hráče za jednu hru (součet nahlášených závazků) činí 30,- Kč při hře 2 proti 2. Pokud je hráč sám (1 proti 3), nejvýše může platit nebo brát 3 x 30 = 90,- Kč.

 

B. Herní ustanovení:

 

1.      O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem.

2.      Karty se nemíchají, mohou se pouze snímat, a to nejméně dvě svrchu či zespodu. Nesmí se odpočítávat, slízávat či odlistovávat a to jak svrchu, tak zespodu.

3.      Karty snímá zadák. Po sehrávce skládá karty rozdávající. Řezání karet při skládání je považováno za renonc.

4.      Rozdává se ve směru hodinových ručiček každému hráči dvakrát po čtyřech kartách.

5.      V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí rozdávající hráč každému hráči u stolu paušál 1 za renonc a rozdá znovu.

6.      Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li hra dosud dle bodu B/8 komentována.

7.      Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém), až se kruh točení uzavře. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, který se postihuje pouze paušálem za renonc dle bodu C7, předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje.

8.      Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem.

9.      Sedmu, osmu a devítku lze hlásit pouze je-li v ruce a nesmí být vynesena dříve než v posledním, sedmém resp. šestém zdvihu.

10. Hráč, který dá první, případně třetí a další flek na betla či durcha, který je ložený (tzn. hráč pouští resp. uhrává všechny zdvihy), platí za všechny (kromě základní sazby), včetně otočení protihráče po svém posledním fleku. V případě zapojení třetího hráče do flekování platí všichni hráči, kteří se do flekování zapojili.

11. Pokud má hráč na ruce hru, která je ložená, musí ji po jejím okomentování ihned ukázat a nehraje ji. Pokud by tuto hru hrál, je sehrávka považována za míchání karet. Hráči je zaplacena hra, on sám však zaplatí všem protihráčům po paušál 1 za renonc (míchání karet).

12. Pokud volící hráč po okomentování hry nebo i v jejím průběhu prohlásí, že hra je již ložená (všechny následující zdvihy jdou za ním) a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet, nejedná se o renonc.

13. V případě že volící hráč zapomene volit, musí dodatečně volit buď červené sám (kartu, kterou má sám na ruce) nebo hrát betla, nebo durcha. Povolena je i volba z „lidu“ (tj. „poslepu“ z druhých čtyř karet).

14.  Volaný hráč, který má na ruce "čtyřku", je-li celá, má povinnost hlásit 100. V případě, že volící hráč zvolil sám sebe, povinnost hlásit 100 nemá.

15. Dá-li ještě před ohlášením hry 100 (100+7) protihráč flek na hru, tento flek se po povinném ohlášení hry 100 (100+7) ruší.

16. Při hře "BETL" se po vynešení do druhého zdvihu položí karty lícem na stůl a dále pokračuje otevřená hra, ale potichu, "bez komentářů". Zdlouhavé zkoumání se vyloučí shodným prohlášením protihráčů "PLATÍM". Pokud se tak nestane, pokračuje hledání maximálně 2 minuty. Není-li nalezeno řešení, vyhrává hru BETL aktér.

17. Hra  "DURCH"  lze  ohlásit  pouze jako  DURCH, nikoliv  "s někým, s kartou".

18. Na trháka NENÍ povinnost flekovat.

19. Flekovaná hra se bez “re” nehraje, a to bez ohledu na to, kolik bylo nahlášeno honerů. Naopak jakmile je flek na kteréhokoliv honera, hra se vždy hraje.

20. Flekovat se může pouze to, co se momentálně komentuje. Ohlášený aktérův závazek schválený všemi protihráči nemůže již být v dalších  kolech flekován.

21. Sedma, osma, devítka, sto  i  sto + sedm proti lze hlásit. I v tomto případě musí být sedma, osma resp. devítka na ruce.

22.  První kolo vyjadřování ke hře je schvalovací (barva dobrá či špatná), tzn. „dotaz“, zda chce někdo hrát betla či durcha. Ve druhém kole lze poté flekovat. To neplatí u betla, kde opět musí proběhnout první kolo.

 

C. Ustanovení o renoncích:

 

Renoncem je:

1.      nepřiznání barvy

2.      nepřebití nižší karty

3.      nesprávné vynesení

4.      předhození karty

5.      řezání a míchání karet (týká se i manipulace s kartami před odložením na stůl, pokud nedojde k sehrávce)

6.      náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči

7.      nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

8.      porušení bodů B/9, B/11  a B/14  herních ustanovení

9.      každé druhé a další chybné rozdání

10. evidentní zamíchání karet po jejich odložení na stůl po ukončení hry

 

Renoncem není:

1.      prozrazení karet protihráči

2.      ohlásí-li hráč betla či durcha dříve, než položil kartu na stůl (před případným flekováním nutno hráče upozornit)

3.      neurážející mariášnický humor

 

Postih za renonc:

Renonc pod č.1 až 9:      paušál 1 (úhrada všem ostatním)

Renonc pod č.10:             paušál 2 (úhrada všem ostatním)

Paušály jsou mimo úhradu hry.

 

D. Další řešení renonců:

 

1.      Strana, která udělala uznaný renonc (vyjma C7), okamžikem uznání při všech sehrávkách prohrála, netrvá-li protistrana na dohrávce.

2.      Hráč, který se dopustil renoncu platí všem protihráčům. Paušál platí hráč, který se dopustil renoncu, všem ostatním (tzn. protihráčům i případnému spoluhráči)

3.      Renonce se dohrávají pouze na přání protistrany a v případě, že prohraje, platí výsledek dohrávky podle bodu D2, jako kdyby v předchozí hře nedošlo k žádnému renoncu (vyjma zaplacení paušálu).

4.      Hráč, který se dopustil renoncu, po kterém nenásleduje dohrávka, platí základní sazbu hry + paušál všem ostatním. V případě, že následuje dohrávka, platí hráč, který se dopustil renoncu, pouze paušál a výsledek dohrávky se platí až po jejím skončení podle bodu D2. Dojde-li v průběhu dohrávky k dalšímu renoncu téže strany, je povinna zaplatit paušál i za tento renonc a protistrana má i nadále nárok na dohrávku. Pokud další renonc udělá protistrana, ztrácí nárok na dohrávku, zaplatí paušál a nárok na dohrávku získává strana první, atd.

5. Reklamace renonce je možná jen do složení karet k rozdání.

6. V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.

 

Příloha sedmá

Zápis utkání ligy družstev

 

Originální zápis je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

Příloha osmá

Zápis u STOLU

Originální zápis je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

 

Příloha devátá

Zápis výsledků turnaje PJ

Originální zápis je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

 

Příloha desátá

Zápis výsledků VT

 

Originální zápis je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

 

Příloha jedenáctá

 

LOS PRO POHÁR JEDNOTLIVCŮ  


 

LOS PRO VÁNOČNÍ TURNAJ

 Originál losu je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

 

Příloha dvanáctá

ZÁPIS HRY NAD 50 PB

Originální zápis je možno stáhnout na http://www.sloapslam.cz/FORMULARE.htm

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.